กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา

วันที่เริ่มต้น 22/06/2561 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 22/06/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ถนนสายแม่โจ้สันทราย (สายเก่า) - ที่ว่าการอำเภอ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5822101301   กนกวรรณ   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101302   นายกฤตานน   ทิพยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101303   กฤษฎา   จันขอนแก่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101305   กัณฐิกา   เต็งศิริวัฒนานนท์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101306   นางสาวกันต์ฤทัย   คำน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101308   นางสาวกาญจนา   เมืองสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101310   กิติยา   วรจินะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101311   นายเกริกวิทย์   วงศ์จันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101312   เกศสินีย์   โนชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101313   นายเขตต์กาญจน์   เจริญทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101314   เขมจิรา   ทิดจิ๋ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101315   จตุพล   ทองคำห่อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101316   นายจตุรพร   เสนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101318   นางสาวจารุวรรณ   ตลับนาค : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101319   นายจิรวัฒน์   ต๊ะทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101321   เจริญฤทธิ์   ชุ่มใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101322   ฉัตรธิดา   สามเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101323   นางสาวชฎาทิพย์   โสรสสีโสม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101325   นางสาวชลดา   กันแสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101326   ชลมุจลินท์   ไตรนทีพิทักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101327   นายชัยวัฒน์   คงสุขสดชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101328   นางสาวชุติกาญจน์   ศรทองแดง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101329   นางสาวฐิติกาล   คำเกตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101330   ณัฐกมล   กระแสร์สินธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101331   นายณัฐกิตติ์   คุ้มชนะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101332   นางสาวณัฐธยาน์   จำปาทอง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101333   ณัฐธิกา   ขันใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101334   ณัฐธิดา   อุปราสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101335   ณัฐนันท์   ทาหอม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101336   นายณัฐพงศ์   มาไกล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101337   นายณัฐพงษ์   ดีมาก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101338   นายณัฐพล   รังษิมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101339   นางสาวณัฐมล   ผูกน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101340   นางสาวณัฐริกา   กาจสกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101341   นางสาวเด่นนภา   วงจวง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101342   นายตะวัน   คำภีร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101343   นายทวีวัฒน์   สินทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101345   นางสาวธนพร   มันจา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101346   ธนพล   สารเดช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101347   นายธวัชชัย   ปิงกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101348   นางสาวธัญญา   พรทวีกันทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101349   นางสาวธัญญา   วิเศษคุณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101350   นางสาวธัญพิชชา   แจ้งสว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101351   นางสาวธิดาเทพ   พลอาสา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101352   ธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101353   นายนพนนท์   มิ้มโต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101354   นราพร   ทองริว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101355   นางสาวนวพร   รักไท้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101356   นางสาวนำหทัย   กุณา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101357   นางสาวนิชนิภา   คำหน้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101359   นางสาวนุชนาฏ   ซางสุภาพ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101360   นางสาวเบญจรัตน์   อาจวิจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101361   เบญญา   พูดคล่อง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101362   นายปฏิภาณ   กอหลวง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101363   นางสาวปนัดดา   โทสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101364   นางสาวปริณดา   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101365   ปาณิศา   บุญถึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101366   นางสาวปิยธิดา   ยี่บัว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101367   นางสาวปิยมน   เป็งทินา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101368   พงศธร   จันทร์ลือ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101369   นายพรเทพ   ลาศนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101370   พลกฤษณ์   วิจิตรพงษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101371   นางสาวพลอยไพลิน   ว่องศรียานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101373   นางสาวพัทธีรา   ยืนยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101374   พันทิวา   คำแหง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101375   นางสาวพิชญ์สินี   ไชยเชื้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101376   พิชณ์สินี   แก้วลังกา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101377   นางสาวพีรดา   ไฝ่ฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101378   นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์   จันทร์หอม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101379   นายภควัต   วิจิตรบรรจง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101381   นายภานุพงศ์   ตาละกา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101382   มณีนุช   ขันติรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101383   มัลลิกา   อำนิด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101384   นางสาวยศวดี   นวลละออง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101385   นางสาวยามล   แต้มศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101386   นางสาวยุวดี   พรกัลญาณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101387   นางสาวระพีพรรณ   มุ่งมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101388   นายรัชชานนท์   สุนะพรม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101389   รัชมินทร์   แก้วสิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101390   นางสาวรัตนาภรณ์   ตาวตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101391   นางสาวรุ่งทิวา   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101392   นางสาวเรณู   โคคำมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101393   นางสาวลักษณาพร   กันชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101394   นายวทัญญู   ฉ่ำเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101395   วนิชชา   ยอมใบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101396   วรัชยา   เครือนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101397   วราภรณ์   ภู่น้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101399   นายวสุณัฎฐ์   อภัยภักดิ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101400   นายวัศพล   เจนจัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101401   วิชราภรณ์   เหมืองน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101402   วิรัลยุพา   แปงใจดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101403   วีรพล   วีระคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101404   นายวุฒิไกร   ทางาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101405   นายวุฒิภัทร์   ใจหนัก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101406   ศลิษา   จันต๊ะตึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101407   นางสาวศศิธร   ศรีสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101408   นางสาวศิระประภา   ใจกล้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101409   นางสาวศิรินยา   คำบัว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101410   นางสาวศิริวิภา   นาระถี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101411   นางสาวสนธิญา   สานิถา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101412   สมพร   กาอ้าย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101413   นางสาวสมฤทัย   ใจครุฑ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101414   สมฤทัย   สมทะนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101416   สริฏา   เดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101417   นายสายชล   เขียวสา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101419   นางสาวสุปรียา   หัสเสม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101420   นางสาวสุมณฑิรา   อุตระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101421   สุมาพร   กองมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101422   นายสุรศักดิ์   นวลสนิท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101423   นางสาวสุรัตนา   คงกระพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101424   นายอติพงษ์   แก้วเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101425   นายอนุรักษ์   อ้ายจันทึก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101426   นายอภิสิทธิ์   ติดชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101427   นางสาวอมรรัตน์   ประจำถิ่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101428   อุ้มบุญ   ดอกแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101429   นายเอกดนู   เสียงใส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5901125357   ฌานิศ   เกตุวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5922101001   ว่าที่ร้อยตรีคุณานนต์   วงศ์เทศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101002   นายจักรพงศ์   บันดาลพิภพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101003   จักรพงษ์   กองจันดา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101004   นายจักรพัทร   มาลามณีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101005   นายฉัตรชัย   เที่ยงแท้ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101006   นายโชติสิริ   คำนวล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101007   นางสาวดาวเรือง   นิลบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101008   นายเผด็จการ   ชำนาญกิจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101009   นางสาวพรนิภา   คงเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101010   นางสาวพลอยไพฑูรย์   วัฒนสุวรรณี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101011   ยุทธนา   ชัยศิริ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101012   นายวัชรินทร์   กลับขัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101013   นายสมเกียรติ   เลาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101014   นางสาวสุดา   แยเบียงกู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101015   นางสาวสุภารัตน์   พลขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101016   นายอภิสร   อุมาจิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101017   นายอภิสิทธิ์   วารีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101018   นางสาวอริสรา   บุญพึ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101301   นางสาวกมลรัตน์   ใจมุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101302   นางสาวกรัณฑรัตน์   ในเวียง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101303   นายกฤษณกาญจน์   กันรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101304   ก้องนเรนทร์   คันทะพรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101305   กัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101306   นางสาวกัญญาณัฐ   ไชยวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101307   กาญจนา   ศรีนวลใหญ่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101308   นางสาวกานต์รวี   ชวลิต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101309   กุลณัฐ   แก้วกรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101310   เกษมสันต์   เกษรแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101311   จริยา   จ๊ะใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101312   นางสาวจิรนันท์   จินดาขัด : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101313   นางสาวจิราวรรณ   จันทร์เทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101314   จุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101315   จุติพร   จบจังหรีด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101316   นายเจนวิทย์   นุศรีอัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101317   นายเจษฎา   ศรีรักษา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101318   นางสาวชไมพร   แก้วบุญเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101319   นายชยพล   ใจมิภักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101320   นางสาวชลิดา   ใจมาเครือ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101321   นายชัชชน   อุปมาณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101322   ชิตาภรณ์   ปานเหลือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101324   นางสาวญาสุมินทร์   เขื่อนขวา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101325   นายฐิติกร   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101326   นางสาวณภัทราภรณ์   ศักดิ์สูง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101327   นางสาวณัฐชยา   ดีดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101329   นางสาวณัฐณิชา   มณีวรรณ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101330   นางสาวณัฐธิดา   ทะสีใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101331   นายณัฐพงศ์   หมื่นมะเริง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101332   นางสาวณัฐสุดา   พรคชรักษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101333   นายทศพล   คันธรส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101334   นายธวัชชัย   จายานะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101335   นางสาวธัญลักษณ์   หอมนาน : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101336   ธันย์ชนก   เคร่งครัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101337   ธีรโชติ   นางแล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101338   นางสาวนงนภัส   มะโนเปียง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101339   นนทวัฒน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101340   นนทิชา   เกลียวกมลทัต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101341   นายนพรัตน์   บุญยวง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101342   นภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101343   นางสาวนันทิพร   สอนขยัน : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101344   นิชาภัทร   อายะชู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101345   นุชจรี   ภายศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101346   นุชนารถ   อุดสืบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101347   นายเนติพนธ์   หลีเเก้วสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101348   นางสาวเบญจวรรณ   นำแจ้ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101349   เบญญา   ยะเปียง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101350   นายปฏิพล   จันทาพูน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101351   ปฏิพัทธ์   กาเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101352   นางสาวปลายฝัน   สำราญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101353   ปัญญา   เกษมวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101354   นางสาวปาริฉัตร   จำปาเครือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101355   นางสาวปิยรัตน์   สมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101356   นายพชร   ผานดอยแดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101357   พรธีรา   สมบรรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101358   นางสาวพลอยไพริน   ปัญโยกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101359   นางสาวพัชณิภา   ก้อนไพบูลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101360   นางสาวพัฒนวพรรณ   ปารีธัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101361   นางสาวภาณุมาศ   คงวัฒนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101362   นายภูตะวัน   ลุกิตติกร : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101363   นางสาวมณีรัตน์   มูลทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101001   กฤษณะ   กุลาเพียร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101002   จักรพงษ์   กองจันดา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101003   ชาลิตา   ไชยเสนา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101004   ณัฐวร   ระออเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101005   ดนุสรณ์   อนุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101006   ตรีศักดิ์   แซ่กือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101007   ธนกร   ศรีบ้านโพน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101008   นันทวัฒน์   มีสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101009   พิชัย   เต่านนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101010   พิมลนาฎ   ศรีพนามน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101011   ศรุต   ทวีวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101012   ศุภิสรา   พวงยอด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101013   สุภาพร   ตื้อคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101014   นายอภิสร   อุมาจิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101015   อริศรา   เพียรสร้างวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101301   กชมน   ประทุมนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101302   กนกวรรณ   สุใจจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101303   นางสาวกมลพรรณ   ตามบำรุง : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101304   นางสาวกรรณิการ์   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101305   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101306   กฤษณลักษ์   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101307   นางสาวกัญญารัตน์   จิตมาตย์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101308   กัญญารัตน์   สุนันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101309   กัณฐิกา   ปั๋นเกี๋ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101310   กาญจนา   ปานเนียม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101311   กิตติพัฒน์   วุฒิพุฒิ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101312   ขวัญชัย   นามเผ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101313   นางสาวขวัญทิวา   แสนคำฟู : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101314   นายจักรพันธ์   หมื่นเจริญ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101315   จักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101316   จิราภรณ์   เสริมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101317   จิราวัฒน์   กลัดสำเนียง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101318   จุฑาทิพย์   บุญยะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101319   จุฑารัตน์   บุดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101320   นางสาวชณิดาภา   เกษา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101321   ชนม์นิภา   เปไสล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101322   ชนิตา   สิงห์คำปัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101323   ชลธิชา   การรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101324   ชลลดา   แสนเสมอ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101325   ชัยวัฒน์   ข่วงทิพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101326   ไชยฤทธิ์   คำอินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101327   ญานิกา   บุญทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101328   ญานี   อินทรพินิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101329   ณัฏฐกานต์   สุจารีย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101330   ณัฐชฎาภรณ์   จันทอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101331   ณัฐพนธ์   นิยะรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101332   ณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101333   ณัฐพล   เสือนุ่ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101334   ดลยา   ศรีมานพ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101335   ต้นตระการ   เต๋จ๊ะแยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101336   ทัศนีย์   เงินตาสุก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101337   ทิพย์เกสร   ฟูแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101338   ธณรัตน์   ขันธปราบ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101339   ธนกานต์   ชุมภูป่า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101340   ธนพล   ราชาสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101341   ธนวัฒน์   มีลักษณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101342   ธนัญญา   วงศ์ศาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101343   นางสาวธนานันท์   คำเกิด : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101344   ธัชมาศ   เกล็ดเปรื่อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101345   ธัญชนก   ขุนอาจวาส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101346   ธัญญาภรณ์   พิมเห็ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101347   นางสาวธัญลักษณ์   คำลือ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101348   ธัญลักษณ์   ทองดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101349   นงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101350   นธิตญา   ทับฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101351   นภัสสร   มูลงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101352   นฤมล   ไชยเวทย์วิทยา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101353   ธนภร   ดั่นเจริญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101354   นันทวรรณ   ดิษสวน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101355   นิธิพร   พึ่งสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101356   นิธิวัต   แก้วปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101357   นิราพันธ์   กิตติวุฒิวงศ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101358   บวรรัตน์   วงค์พระยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101359   บัญชร   จองแก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101360   บุณยานุช   คุณารูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101361   เบญจมาศ   ประพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101362   เบญจรัตน์   ใชยมงคล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101363   เบญญาพร   ยาไชยบุญเรือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101364   นางสาวปกิตตา   วงค์คำปวน : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101365   ปฏิมา   บุญโท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101366   ปติพันธ์   วิเศษอุด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101367   นางสาวปนัดดา   ดีบาล : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101368   ปภาสิริ   ธนะอุตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101369   ประพิมชนก   ใจประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101370   ปรัชญา   ครองทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101371   ปริญญา   คำปวน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101372   ปวเรศ   ยี่โสดสารี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101373   ปุญชรัสมิ์   ยศศรียา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101374   นางสาวผกาสินี   ขาวแดง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101375   พงศ์ปกรณ์   แสนภักดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101376   พนากรณ์   ใจมุข : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101377   พรรณธิวา   วงษ์เสถียร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101378   พลอยชนก   ผ่องเกษร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101379   พันธมน   พยุหะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101380   พากูล   บุญเวิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101381   พิชญสิรี   ตันตสถิตานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101382   พิทยา   ยังสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101383   พิพัฒน์   จันทร์ทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101384   พิมพ์ชนก   มหาวัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101385   พิศลย์   เจือทอง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101386   พีรพัฒน์   ทองอ่อน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101387   แพรวา   สุขเจริญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101388   นางสาวภัคจิรา   ชุ่มมงคล : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101389   นายภัทรพล   จันทร์ผ่อง : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101390   ภัสสร   แป้นไทย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101391   ภาวารินทร์   หมื่นจันทร์สม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101392   ภาวิณี   ก้างยาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101393   นางสาวมณียา   มหาคุณวงศ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101394   มนตรี   แซ่โซ้ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101395   มอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101396   มัยรา   แก่นสันเทียะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101397   นางสาวมินตรา   ธาราสมบัติ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101398   เมทิน   คำนึงคง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101399   เมธิตา   อ่วมจ้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101400   รจนา   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101401   ระวีวรรณ   ศิริวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101402   รัตติยากร   ยอเเสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101403   รัศมี   ภักดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101404   รุ่งรัศมี   วังบุญคง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101405   ลีลาวันต์   ใจกว้าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101406   วทัญญู   อุ่นใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101407   วรรณจิรา   เสือสิงห์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101408   นายวรานนท์   นนท์ศรี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101409   วราลักษณ์   พูลวิเชียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101410   วัชรกร   คำโส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101411   วัชระ   มีสานุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101412   วานุชา   ผดุงกิจ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101413   วารีรัตน์   สุตะวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101414   วิภาวดี   สุวรรณสังข์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101415   วิรัชฎา   ศาสตราชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101416   นางสาววิไลลักษณ์   ชนิดาพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101417   วิไลลักษณ์   ล่าร้อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101418   วิษณุ   วันสา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101419   ศรัญญา   สัพโส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101420   ศราวุธ   ขาวนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101421   ศรีทอง   ชื่นบาน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101422   ศิรินภา   นักพานบุญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101423   ศิริรัตน์   จุลนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101424   ศิริรัตน์   เผ่าเต็ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101425   ศิริวิมล   หนูวัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101426   ศุภาวรรณ   บัวจาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101427   สถาปนา   จันทรเคหะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101428   สรศักดิ์   ชูไว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101429   นางสาวสโรชา   ยะแสง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101430   สัณห์สินี   ด้วงวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101431   สิริกร   สุกสีใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101432   สิริพงษ์   เสาร์แดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101433   สุชานาถ   อินทุมาร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101434   นางสาวสุธาศินี   ประทุมโพธิ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101435   สุธิดา   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101436   สุพศิน   ผิวเหมาะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101437   สุพัตรา   สมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101438   สุภาพร   แสงวิโรจน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101439   สุภาภรณ์   เทือกจันทร์คำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101440   สุรัชดา   ธรรมขัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101441   สุรินทร์   ปัญโญใหญ่ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101442   สุรีพร   เสนาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101443   สุลีวัลย์   สุริยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101444   นายเสฎฐวุฒิ   ดงกาฟู : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101445   หัสกร   เลี่ยนพานิช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101446   อนวัช   ใจดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101447   นางสาวอภิญญา   บุญบรรลุ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101448   อภิรดา   เรืองรุ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101449   อรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101450   อรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101001   นายเจตน์   เกตุแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101002   นายเจษฎา   ใจมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101003   นายชัยวัฒน์   ลัยนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101004   นายชาญศักดิ์   ขวัญถาวร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101005   นายณัฐดนัย   รัตนพราว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101006   นายณัฐพล   ไชยชาติ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101007   นางสาวธัญสินี   วิเสษ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101008   นายนพรัตน์   อินบัว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101009   นายนัฐวัตร   กวีวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101010   นายบุญญฤทธิ์   ธานี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101011   นายปฏิภาณ   หลวงเดิมพัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101012   นายพงษ์ชัย   ชุมจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101013   นายไพสิฐ   กลหิรัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101014   นายเมธา   บุญประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101015   นางสาวรักษิตา   อุระแสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101016   นายวัฒนา   สักแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101017   นางสาววิชชุตา   กาวิโท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101018   นายศุภกฤต   ศรีดารา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101019   นางสาวแสงจันทร์   อยู่เป๊าะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101020   นายอมรเทพ   บุญราญลือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101021   นางสาวอริสรา   บุญพึ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101301   นางสาวกณิกา   พิมพูล : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6122101302   นางสาวกมลวรรณ   ทาแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101303   นางสาวกรรณิการ์   ศรีสุวรรณดิษฐ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6122101304   นางสาวกฤติยา   เหลืองฐิตกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง