ทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่เริ่มต้น 27/06/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 27/06/2561 เวลา 11:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรม อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะใหม่ที่ยกฐานะจากภาควิชาบริหารธุรกิจและการตลาดเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ความเป็นของภาควิชาบริหารธุรกิจและการตลาดเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร นั้น เริ่มเกิดขึ้นเมื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มีการเปลี่ยนแบ่งสายการทำงานออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร และสำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร โดยมีการแบ่งหน่วยงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี การเกษตร พ.ศ.2518 เป็นหนึ่งในภาควิชาของคณะธุรกิจการเกษตร สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบให้ยกฐานะภาควิชาบริหารธุรกิจและการตลาดเกษตรเป็น “คณะบริหารธุรกิจ” ภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2548 ซึ่งในปี พ.ศ.2550 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้คณะบริหารธุรกิจ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมในองค์กร คณะบริหารธุรกิจ จึงเห็นชอบให้มีการจัดทำพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ เป็นประจำทุกปี และในปี 2561 ได้กำหนดจัดทำพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร พิธีสืบชะตา และการถวานภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   800 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล