โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 16/05/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/05/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในแผนกิจกรรมนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะสอดแทรก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จึงได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นนักบริหาร ให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ และเป็นผู้นำ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล