โครงการประกวดออกแบบโลโก้ "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้"

วันที่เริ่มต้น 01/02/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 01/02/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด อาคารครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกชั้นปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “โครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศเกียรติบัตรและชั่วโมงกิจกรรม ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศเกียรติบัตรทุกคน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   7 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล