หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์พบปะนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

วันที่เริ่มต้น 16/10/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อจัดให้มีการพบปะระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์กับนักศึกษาภายในสาขาวิชา ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมของสาขาวิชาในการฝึกหัดการเลือกตั้ง ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เรียนมาในการปฏิบัติการจริงและรวมถึงกิจกรรมสุดท้ายของการประชุมคือการบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณมหาวิทยาลัย มุ่งหวังให้นักศึกษาได้เกิดจิตสำนึกสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 140 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   140 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล