วิทยากรบรรยายให้ความรู้
-
วันที่เริ่มต้น 23/03/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/03/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนยการเรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านหนองเขื่อน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักประสานงานชุดโครงการ การบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เทคนิควิธี ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เทคนิควิธี ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรจังหวัดเพชรบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล