ประชุมสัมมนาเรื่อง ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจ จากวิถีชาวบ้าน สู่มาตรฐานสากล
-
วันที่เริ่มต้น 05/04/2561 เวลา 11:00 วันที่สิ้นสุด 05/04/2561 เวลา 12:30
สถานที่จัด สำนักงานปสุสัตว์เขต 5 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประชุมสัมมนาเรื่อง ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจ จากวิถีชาวบ้าน สู่มาตรฐานสากล เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรในด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยและปศุสัตว์อินทรีย์ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างด้านการผลิตและด้านการตลาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 1.5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ประชุมสัมมนาเรื่อง ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจ จากวิถีชาวบ้าน สู่มาตรฐานสากล เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรในด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยและปศุสัตว์อินทรีย์ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างด้านการผลิตและด้านการตลาด
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล