กิจกรรมให้ความรู้ของโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องวิทย์ - คณิต โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร

วันที่เริ่มต้น 07/12/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 08/12/2560 เวลา 17:30
สถานที่จัด ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (ห้องเรียนวิทย์ - คณิต) เกี่ยวกับห้องพิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม๋โจ้ - ชุมพร และจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวได้ร่วมกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 10 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   10 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล