โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสานสัมพันธ์พี่น้องภูมิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 19/08/2560 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 19/08/2560 เวลา 17:30
สถานที่จัด วัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแม่โจ้อารีน่า 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสานสัมพันธ์พี่น้องภูมิทัศน์ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ สามารถเสียสละกำลังกายกำลังสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยความตั้งใจจริง รู้รักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การมีบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2555-2569) ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว รวมถึงสร้างความสามัคคีความกลมเกลียวระหว่างหมู่คณะเพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่วิชาชีพและแนะแนวทางสู่การประกอบอาชีพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 121 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   140 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล