โครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ

วันที่เริ่มต้น 20/08/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 20/08/2560 เวลา 15:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และสนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดโครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้นำความสามารถในด้านต่างๆของตนเองมาแสดงเพื่อเป็นการคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาใหม่ตระหนักรู้ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ECO-UNIVERSITY) โดยการรณรงค์ให้ใช้ชุดแต่งกายในการประกวดทำจากวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหมู่คณะ และได้ตระหนักรู้ถึงการบัณฑิตอันพึงประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 199 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   170 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล