โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 (กีฬา 12 สถาบัน)

วันที่เริ่มต้น 07/03/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/04/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 13
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 13

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามมติที่ประชุมเครือข่ายอธิการบดีของมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาเปตอง และมีการแสดงของหลีดเดอร์ พร้อมกองเชียร์ ของทั้ง 12 สถาบัน ในพิธีเปิดการแข่งขัน (วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561) ในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ชื่อว่าการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 "University Sports Tournament of Chiangmai : USTCM" ประจำปี 2561 ซึ่งการแข่งขันจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมให้นักกีฬา นักศึกษาที่เข้าร่วมได้แแสดงความสามารถทักษะทางด้านกีฬา แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ต่างสถาบัน และสร้างบรรยากาศการแข่งขัน อีกทั้งเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะในสถาบันอุดมศึกษานั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 124 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล