โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 (กีฬา 12 สถาบัน)

วันที่เริ่มต้น 07/03/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/04/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบหลัก
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อนงค์ ไชยแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
เกรียงศักดิ์ วันกูล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
จุฬาลักษณ์ มณีวรรณ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ณรงค์ โลลาด สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สุทัศน์ จันทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สมพงษ์ สมบัติ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา
พินิจ จันทร์แก้ว สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา
สุกิจ ติดชัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานบริการวิชาการ งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามมติที่ประชุมเครือข่ายอธิการบดีของมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาเปตอง และมีการแสดงของหลีดเดอร์ พร้อมกองเชียร์ ของทั้ง 12 สถาบัน ในพิธีเปิดการแข่งขัน (วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561) ในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ชื่อว่าการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 "University Sports Tournament of Chiangmai : USTCM" ประจำปี 2561 ซึ่งการแข่งขันจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมให้นักกีฬา นักศึกษาที่เข้าร่วมได้แแสดงความสามารถทักษะทางด้านกีฬา แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ต่างสถาบัน และสร้างบรรยากาศการแข่งขัน อีกทั้งเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะในสถาบันอุดมศึกษานั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 124 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล