โครงการอารักขาปันรัก

วันที่เริ่มต้น 10/03/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/04/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สถานสงเคราะห์คนชรา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง ภาควิชาอารักขาพืช หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ทำกิจกรรมให้คนชราที่อาศัยในบ้านพัก ได้มีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้น โดยการทำกิจกรรมของนักศึกษา คือ กิจกรรมนันทนาการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดห้องพัก การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ทำอาหารเลี้ยงผู้ชรา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 370 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   100117 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 26820 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาชมรมอารักขาพืช ได้ทำกิจกรรมให้คนชราที่อาศัยในบ้านพัก สถานสงเคราะห์คนชรา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ให้ได้มีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้น โดยการทำกิจกรรมของนักศึกษา คือ กิจกรรมนันทนาการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดห้องพัก การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ทำอาหารเลี้ยงผู้ชรา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล