โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 12/03/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 13/03/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด โรงเรียนผาแตก และน้ำตกหมอกฟ้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ คือบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะต้องมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภารกิจที่สำคัญของคณะคือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในหมู่นักกศึกษา ของคณะที่จะจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนผาแตก และน้ำตกหมอกฟ้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะกลับมาทำให้ธรรมชาติสมบูรณ์ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและหมู่คณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 11  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 93 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล