โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน (วาระปัตย์ ครั้งที่ 22)

วันที่เริ่มต้น 06/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เกิดกิจกรรม ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการปฏิบัติงานอันหลากหลาย นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน เกิดมุมมองด้านการออกแบบและการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความกลมเกลียวของนักศึกษาอันจะนำไปสู่โครงข่ายที่กว้างขวางเมื่อปฏิบัติวิชาชีพในอนาคต มีกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับ มีแบบแผน ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดสู่ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าว สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงประสงค์จะนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน (วาระปัตย์ ครั้งที่ 22) ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด มุมมอง และเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยซึ่งจะนำไปสู่เครือข่ายที่มั่นคงในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล