โครงการเข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 44 (คณะศิลปศาสตร์)

วันที่เริ่มต้น 30/10/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ มีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและคุณภาพนั้น จำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาให้รอบด้าน ซึ่งการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง และที่สำคัญคือ เป็นการพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบผ่านการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างทั้งภายในคณะและภายในมหาวิทยาลัย และพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จิยธรรม โดยการใแข่งขันกีฬา ที่จะฝึกให้นักศึกาารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขไม่ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ “แม่โจ้เกมส์ ครั้งที่ 44” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 – 2 ธันวาคม 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคณะ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 และพิธีปิดในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ “แม่โจ้เกมส์ ครั้งที่ 44” ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนอกเหนือจะเป็นการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล