ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

วันที่เริ่มต้น 15/03/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/03/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ม.แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 900 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   2500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 20000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
จัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 -14.00 น. สถานที่ : ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
ผู้เข้าร่วมโครงการ : ภายใน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 900 คน
ภายนอก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะ ใน ม.แม่โจ้ จำนวน 2,500 คน
และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 100 คน
โดยเชิญพระพยอม กัลยาโณ เป็นพระผู้บรรยายธรรมะ หัวข้อ "สุขทุกที่ ที่มีธรรม"

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เผยแพร่ชื่อเสียงด้านการส่งเสริมธรรมมะ พัฒนาสังคม ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. เปิดโอกาสให้ บุคลากร นักศึกษา และบุคลาภายนอก ได้เรียนรู้ธรรมมะ แล้วนำมาประยุกย์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

3. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ : ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข ด้านคุณธรรม จริยธรรม (TQF)

4. นักศึกษาผู้ร่วมจัดงาน ได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (TQF) พร้อมฝึกการวางแผนงานตามกระบวนการ PDCA
4.1 มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ
4.2 มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่บนพื้นฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย
4.3 มีภาวะการเป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4.4 มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

5. คณะผลิตฯได้มีกิจกรรมในการรับใช้ชุมชน โดยการจัดโครงการบรรยายธรรมให้ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจของทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อความสุข
ส่วนรวมของสังคม
6. คณะผลิตฯเป็นสื่อในการช่วยเหลือสังคม ให้นำของเหลือใช้มาบริจาค ถวายแด่มูลนิธิของพระพยอม เพื่อนำไปซ่อมแซมสร้างอาชีพ
และเสริมรายได้ให้ผู้ยากไร้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล