โครงการปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 15/03/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/03/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ด้วยการอบรมเกี่ยวกับแผนการดำเนินชีวิตวัยทำงาน การเตรียมพร้อมเพื่อการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวและอารมณ์ การเข้าสังคม ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตใหม่ ในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล