(จิตอาสา) กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

วันที่เริ่มต้น 16/08/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 17/08/2560 เวลา 15:30
สถานที่จัด โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5814102324   นางสาวชญานิศ   เนียมสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102330   นายณัฐกฤษ   กาใจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102341   นายนัฐติพงค์   ตาบุญ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102346   นายพัชร์สิตา   ศุภอรรถกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102349   นางสาวพิมพ์ตะวัน   บำรุงรส : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102356   นางสาวเมธาวี   ตั้งคำ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102358   นางสาวยลธิดา   มณีวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102359   นางสาวรดา   โสภาพ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102374   นายสมหวัง   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102378   นายสุธิวัฒน์   สินสวาท : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102301   นางสาวกนกพร   ตาสีมูล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102302   นายกุศล   รักแสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102304   นายคริสเตียน   ด้ามพรม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102311   นายเจษฎา   ไชยลังกา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102317   นางสาวณัฐวดี   วนเครือ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102318   นายณัฐวุฒิ   ทะโนลับ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102323   นายธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102329   นางสาวนวลปราง   มหาวันแจ่ม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102349   นางสาวโยษิตา   หน้อยดี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102350   นางสาวรมณีย์พัชร์   มูลเมือง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102353   นางสาวรัตนาภรณ์   ขัติศรี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102359   นางสาวศิริลักษณ์   โพธิ์เงิน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102364   นางสาวสิรีธร   คำมีมา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102366   นางสาวสุธามาศ   สาดทอง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102369   นางสาวโสรยา   คุณา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102371   นางสาวอรพรรณ   วนาสาสน์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102372   นางสาวอัญชนา   สุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
ด้วยโรงเเรียนวัดแม่แก้ดหน้อยได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากร นักศึกษาเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล