จิตอาสา สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แก๊ดน้อย

วันที่เริ่มต้น 15/11/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 18/01/2561 เวลา 14:30
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านแม่แก๊ดน้อย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5514102339   นางสาวอมลณัฐ   ชัยชนะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102303   นางสาวกนกวรรณ   ประชุมรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102312   นางสาวจุฬาลักษณ์   จินดา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102317   นางสาวณัฐนันท์   ศิริอดุลย์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102318   นางสาวณัฐวิภา   นพเจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102322   นางสาวทิพวัลย์   บุตรอุดม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102329   นายนิพพิชฌน์   ไชยชนะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102344   นางสาวพิชญ์พิมล   วรรณาลัย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102348   นางสาวรวีวรรธน์   เรืองวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102349   นางสาวรัญชนา   ทิมขลิบ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102350   นายรุ่งระวิน   แก้วชมภู : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102351   นางสาวรุจีรัตน์   สอนยศ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102371   นางสาวกาญจนา   อุ่นยาว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102372   นางสาวณรินธร   จะวะนะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
จิตอาสา สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แก๊ดน้อย ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ภอ322 การศึกษาเปรียบต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล