โครงการ Maejo Book Fair 6018 กิจกรรม TALK SHOW หัวข้อ ใช้ชีวิตให้เป็นเรื่องตลก โดย คุณโอ๋ ข่าวสีแสนมิติ

วันที่เริ่มต้น 07/02/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 07/02/2561 เวลา 19:00
สถานที่จัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักหอสมุด สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สำนักหอสมุดจะได้จัดโครงการ Maejo Book Fair 2018 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายหนังสือตำราวิชาการภาษาไทยและต่างประเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การออกร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไปทั้งประเภทสารคดีและบันเทิง การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการบรรยายโดยนักคิด นักเขียน นักพูด นักสร้างแรงบันดาลใจ ที่มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกตำรา ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เติมเต็มให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   44 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล