โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 15/2561)

วันที่เริ่มต้น 10/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5806101513   นางสาวหยาดพิรุณ   มหาฤทธิรุทธิ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5904104321   นางสาวศศิกิติ์   ย้อยดี : สถิติ 12ชั่วโมง
5912101316   นางสาวชนิกา   คำธานี : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5912101374   นายสัมฤทธิ์   ข่ายสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102405   นางสาวปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102413   นายพิชิตพล   คำหนัก : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102431   นายมุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102446   นายวรวุฒิ   ติ๊บปุ๊ด : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102458   นางสาววิรัสยา   แก้วสุวรรณ์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102474   นางสาวศุภรัตน์   เกิดทอง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6005101367   นางสาวยุวดี   สีโน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101369   นางสาวรัตธิญากร   ยะสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101371   นางสาวรัตนาภรณ์   กันทะดง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101385   นายวีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101387   นายวุฒิภัทร   มุ่งเจริญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6006101387   นางสาวนรีรัตน์ เอลานี่   คริสลิน : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006101481   นางสาวอรจิรา   นพรัตน์บุญ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006101482   นางสาวอรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006101507   นางสาวณพัชสนันท์   ผาดเเสง : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006101515   นางสาวธัญญามาศ   ฟุ่มเฟือย : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006103395   นางสาวปวีณ์นุช   วันเกลี้ยง : บัญชี 12ชั่วโมง
6012102312   นายจารุวัฒน์   วงศ์ชุมภู : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล