โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 11/2561)

วันที่เริ่มต้น 08/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006103001   กรธิดา   คีรีธีรกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103002   กัญญาพัชร   วงศ์ยี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103003   กัญญารัตน์   อุ่นอยู่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103004   กัญธิมา   เฟื่องฟูกิจการ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103005   กัลย์สุดา   ศิริ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103007   จารุณี   คอยคนดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103008   จิราภรณ์   ธนันชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103009   จุฑามาศ   เชิงงาม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103010   เจนจิรา   วัชรภาพงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103011   ชญานี   ชินพีระเสถียร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103012   นางสาวดวงฤทัย   วิเวกวนารมณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103013   ดาริณี   ดำรงพล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103014   ทิวาพรรณ   ชินพัฒน์มงคล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103015   ธนาวดี   คำคันทุง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103016   ธัญลักษณ์   นันจิตสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103017   ธันยพร   ทิศทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103018   นางสาวนวพร   เทพเดชา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103019   นวพร   เนตรดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103020   นันทัชพร   มาลัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103021   นิตยา   งอกไม้ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103022   นิธินันท์   ธุระกิจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103023   นิพาพร   โยธา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103024   นิภาพร   เหลืองใจดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103025   บุศรินทร์   พึ่งสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103026   เบญญาภา   ขาวแท้ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103027   ปฏิญญา   สมพินิจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103028   ปภาวรินญ์   สมพะมิตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103029   ประครองวรรณ์   ทองสวาท : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103030   ปรียานุช   ยอดตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103031   ปาริชาติ   พรมพิบาล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103032   ฝนทิพย์   ทัพท่าช้าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103033   พรพิมล   ทองสว่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103034   พรพิลัย   พิเรนรัมย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103035   พรรณธิษา   มาเรียงกา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103036   พรรณนิกา   ดุมวัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103037   พัชลิตา   ตุ้มกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103038   มณฑรัตน์   พรมเพ็ชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103040   รัชนิตา   ปงกาวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103041   รุ่งนภา   ผ่องแผ้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103042   ฤทัยชนก   มูลพุ่มสาย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103043   ลลิตา   วิชัยคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103044   ลักษมี   ธงซีก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103045   วันวิสาข์   โรจนันท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103046   ศศิธร   ชายเพชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103047   ศิรประภา   ปาเครือ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103048   ศิรินภา   กาปงสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103049   ศิริรัญญา   กิติศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103050   ศิริลักษณ์   เมืองแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103051   ศิวกรานต์   พันแจ้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103052   สายฝน   คชพันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103053   สุณิสา   เปี่ยมพานิชวัฒน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103054   สุดาภรณ์   รักบุตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103055   สุภาพร   ขุนนำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103056   สุภาวรรณ   พันโน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103057   อภิญญา   ยาวิลาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103059   อัญชิสา   กรกีรติการ : บัญชี 3ชั่วโมง
6015123310   จริยา   ใจเย็น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123314   จุฑาทิพย์   วงค์ก่ำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123332   ทักษพร   สุกหอม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123342   นัทธมน   วงค์พระจันทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123389   สุทธิพร   ทำของดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123390   สุธาธาร   จันทร์สว่าง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123398   อังคณา   เรืองวิลัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123400   อาทิตยา   เขาแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล