โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 11/2561)

วันที่เริ่มต้น 08/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006103001   นางสาวกรธิดา   คีรีธีรกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103002   นางสาวกัญญาพัชร   วงศ์ยี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103003   นางสาวกัญญารัตน์   อุ่นอยู่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103004   นางสาวกัญธิมา   เฟื่องฟูกิจการ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103005   นางสาวกัลย์สุดา   ศิริ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103007   นางสาวจารุณี   คอยคนดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103008   นางสาวจิราภรณ์   ธนันชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103009   นางสาวจุฑามาศ   เชิงงาม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103010   นางสาวเจนจิรา   วัชรภาพงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103011   นางสาวชญานี   ชินพีระเสถียร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103012   นางสาวดวงฤทัย   วิเวกวนารมณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103013   นางสาวดาริณี   ดำรงพล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103014   นางสาวทิวาพรรณ   ชินพัฒน์มงคล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103015   นางสาวธนาวดี   คำคันทุง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103016   นางสาวธัญลักษณ์   นันจิตสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103017   นางสาวธันยพร   ทิศทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103018   นางสาวนวพร   เทพเดชา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103019   นางสาวนวพร   เนตรดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103020   นางสาวนันทัชพร   มาลัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103021   นางสาวนิตยา   งอกไม้ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103022   นางสาวนิธินันท์   ธุระกิจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103023   นางสาวนิพาพร   โยธา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103024   นางสาวนิภาพร   เหลืองใจดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103025   นางสาวบุศรินทร์   พึ่งสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103026   นางสาวเบญญาภา   ขาวแท้ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103027   นายปฏิญญา   สมพินิจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103028   นางสาวปภาวรินญ์   สมพะมิตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103029   นางสาวประครองวรรณ์   ทองสวาท : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103030   นางสาวปรียานุช   ยอดตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103031   นางสาวปาริชาติ   พรมพิบาล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103032   นางสาวฝนทิพย์   ทัพท่าช้าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103033   นางสาวพรพิมล   ทองสว่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103034   นางสาวพรพิลัย   พิเรนรัมย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103035   นางสาวพรรณธิษา   มาเรียงกา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103036   นางสาวพรรณนิกา   ดุมวัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103037   นางสาวพัชลิตา   ตุ้มกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103038   นางสาวมณฑรัตน์   พรมเพ็ชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103040   นางสาวรัชนิตา   ปงกาวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103041   นางสาวรุ่งนภา   ผ่องแผ้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103042   นางสาวฤทัยชนก   มูลพุ่มสาย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103043   นางสาวลลิตา   วิชัยคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103044   นางสาวลักษมี   ธงซีก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103045   นางสาววันวิสาข์   โรจนันท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103046   นางสาวศศิธร   ชายเพชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103047   นางสาวศิรประภา   ปาเครือ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103048   นางสาวศิรินภา   กาปงสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103049   นางสาวศิริรัญญา   กิติศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103050   นางสาวศิริลักษณ์   เมืองแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103051   นายศิวกรานต์   พันแจ้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103052   นางสาวสายฝน   คชพันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103053   นางสาวสุณิสา   เปี่ยมพานิชวัฒน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103054   นางสาวสุดาภรณ์   รักบุตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103055   นางสาวสุภาพร   ขุนนำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103056   นางสาวสุภาวรรณ   พันโน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103057   นางสาวอภิญญา   ยาวิลาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103059   นางสาวอัญชิสา   กรกีรติการ : บัญชี 3ชั่วโมง
6015123310   นางสาวจริยา   ใจเย็น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123314   นางสาวจุฑาทิพย์   วงค์ก่ำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123332   นางสาวทักษพร   สุกหอม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123342   นางสาวนัทธมน   วงค์พระจันทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123389   นางสาวสุทธิพร   ทำของดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123390   นางสาวสุธาธาร   จันทร์สว่าง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123398   นางสาวอังคณา   เรืองวิลัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123400   นางสาวอาทิตยา   เขาแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล