โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 8/2561)

วันที่เริ่มต้น 07/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6001101306   นางสาวจิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101352   นางสาวมณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101357   นางสาวยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101360   นายรุ่งโรจน์   ห้องบัว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101363   นายวริทธ์   สุรกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101378   นางสาวสุภิญญา   ทาอุปรงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101379   นางสาวหนึ่งฤทัย   แก้วเทศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101382   นายอัจฉริยะ   กันหา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101383   นางสาวอาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102344   นายณัฐ   ท่อทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102361   นายธนพล   รัตนจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105332   นางสาวณัฐธิดา   สุก้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105333   นางสาวณัฐนารี   นันทะนัด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105335   นางสาวณัฐิวรรณ   คนสูง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105336   นางสาวณัตทิกา   แก้วยองผาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6019101301   นายจตุพล   วงศ์ใจแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101302   นายจิตรภณ   อุทธวัง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101303   นางสาวธัญพิมล   ภักดิ์ใส : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101307   นางสาววรัญญา   วงศ์ธิดา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101310   นางสาวสุกฤตา   เยาว์ธานี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101312   นางสาวสุภาวรรณ   ครูบา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101313   นายอนันต์   ศรีลารักษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101314   นายอภิสิทธิ์   ปากเมย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล