กิจกรรมรณรงค์"เติมรักให้อากาศ" ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 15/02/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 15/02/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด ลานข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วงห้วงเวลาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่มักจะประสบปัญหาหมอกควัน มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดความความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ซึ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตระหนักถึงผลกระทบ ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนถิ่นใกล้เคียง อีกทั้งหน่วยงานทั้งภาครั้ฐ และเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2561 ในชื่อ "เติมรักให้อากาศ" โดยกำหนดจัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 45 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   45 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล