กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560

วันที่เริ่มต้น 10/02/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2561 เวลา 23:30
สถานที่จัด อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5708105302   นางสาวกรณ์รวี   แก้วปรีชา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5708106346   อติยุต   ไพจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808104307   จิราภรณ์   จีนโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5808104308   ชุติพนธ์   ตั้งวรการพานิช : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5808104316   นันทิกานต์   ทองสุขงาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5808104317   พสิษฐ์   วัฒน์ธนศิริกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5808105301   กฤษณา   บัวประกอบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5808105306   พนัชพงษ์พรรณ   ทะเกิงกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5808106301   กนกวรรณ   รัตนประภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106302   กมลวรรณ   จุลรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106303   กรกนก   เชาว์แล่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106304   ขวัญภิรมย์   ช่องกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106306   จันทรพร   โอโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106307   จิรธิดา   เมืองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106310   ชณัฐฐา   ชื่นใจแฉ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106312   โชติกา   ใจเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106315   ณพงศ์   ปทีปสุทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106318   ตวงกมล   ชื่นกมล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106319   ต้องครรลอง   ศรีอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106321   ธนกฤต   วิชญธน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106322   ธนพร   จันทร์เสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106325   ธิดารัตน์   อินหันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106326   นภัสวรรณ   สุพรประดิษฐ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106327   นราธิป   พรรษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106328   นันทกานต์   นามวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106330   นุชจิรา   ช้างงา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106331   บุศรา   สีสังกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106334   ปรียาพักตร์   คำบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106336   ปาริชาติ   พรมรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106337   พรพรรณ   พุ่มสาขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106340   เพชรณรงค์   วงศ์นาดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106342   ภาณุ   ศิริขันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106345   มลฑริกาญจน์   ทองจำปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106347   มาลีวัลย์   สุวรรณศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106349   รัตนาภรณ์   คุ้มทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106350   วรัญญา   ทัดเที่ยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106351   ศรายุท   สุขอยู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106352   ศรุต   สุขอยู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106354   ศิรภัสสร   ศุระศรางค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106357   ศุภากร   แพงไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106358   สมัชญ์   พละสุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106360   สุขุม   คำนึง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106361   สุณัฐศรี   เปลี่ยนศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106362   สุทธาสินี   สุขคุ้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106364   สุรภา   ทองเชื้อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106365   เสาวลักษณ์   แก้วสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106368   อัศนี   คัดวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106369   อานุภาค   หินอ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106370   อิงกมล   คชรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106401   สกุลพงศ์   นวลสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808107301   กนกลักษณ์   วัฒนจรสโรจน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107302   กนกวรรณ   เนียมเที่ยง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107309   กิตติภูมิ   วิไลพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107310   กิตติศักดิ์   จูปรางค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107317   จิตติมา   จังพูนลาภ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107320   จุฑารัตน์   กองคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107326   ชิดชนก   เหลืองอร่าม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107333   ณัฐริกา   บุญเนตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107337   ทรงวุฒิ   ต๊ะมะครุธ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107338   ทักษ์ดนัย   บังบัวบาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107341   ธิติมา   ตุ้มสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107344   นภัสวรรณ   สนินัด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107345   นริศรา   จิตปลื้ม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107349   บุญกนก   พรหมเทพ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107356   พรรณเชษ   ตันติวรางคณา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107365   ภูวดล   หมื่นตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107371   วรรณฤทัย   มีสี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107372   วรรณวิภา   คงปาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107379   ศักรินทร์   พานทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107385   สหรัฐ   มณฑาทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107390   สิริมา   กรพาหา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107396   สุธิชัย   สมเขียว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107400   สุมิตรา   มีงาม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107405   อัญชลีกานต์   บุญชุม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808108304   จันทกาญจน์   ดาวเรือง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108306   ฐิติญา   ริบุญมี : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108308   ทศพล   เดชพรม : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108312   พัชราภรณ์   วงศ์เหมย : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108318   เรณุมาศ   ทาโปปิน : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108319   ลีลารัตน์   สาธุวงศ์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108323   ศรีสุดา   พันธุ์โท : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108324   ศินากานต์   สมบูรณ์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108326   อัจฉรา   พันธ์เลิศ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808109303   กิตติชัย   กรทิพย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109310   ธนาธิป   วราพุฒ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109313   ปฏิภาณ   มงคลแก่นทราย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109316   พิธิวัฒน์   เรืองฤทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109319   วัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109322   วินิจ   ยูรวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109329   สุรเชษฐ์   หลงทอง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808110301   กฤติยา   วัฒนผลินธร : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110304   จักรี   จำปาศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110305   จีรันดา   จันอ่อน : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110306   ชนิสรา   อาษากิจ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110311   ณิชมน   ทรายอินทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110315   นภัสนันท์   เอี่ยมละออ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110319   ปิติณัช   จันทนุปาน : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110320   พรไพลิน   รัตนวงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110321   ศรุตา   จินดาน้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110322   ศศินา   สุวรรณ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110323   สุนิตา   นิ่มนวล : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110324   อดิพงศ์   บุญศัพท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110329   แอนนา   ชินภักดี : การตลาด 6ชั่วโมง
5808111302   กมลรัตน์   แก่นแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111303   กมลรัตน์   โอกาศ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111307   กันติชา   มีสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111311   ชนาพร   พึ่งสลุด : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111312   ชลิตา   อินกา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111315   ฐิติวรดา   แสนหมี่ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111317   ณัฐชา   บุญกัลยา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111318   ณัฐริกา   อุ่นเมือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111319   ณิชกานต์   สุขนิล : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111320   ต้อม   ต๋าคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111321   เทียมรัตน์   ช้างแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111322   ธณัชชา   กิ่งทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111325   นาตาชา   แดงจอหอ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111326   นิติพงศ์   กันทะวงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111327   บูรพา   เลิกแตง : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111329   เบญจวรรณ   คำจู : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111330   ปฏิพัทธ์   แก้วเกล้า : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111332   ปธิตา   คันใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111333   ปานชีวิน   สุยะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111334   ปาราเมศ   เสน่หา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111339   พิชญา   พรมมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111340   พิมพ์นารา   ขอบแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111342   ภัทราลี   แก้วมุกดา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111346   มธุรส   จันทร์เขียว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111349   เมธาวี   กันธิยะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111351   ยสุตมา   เมืองจันทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111353   รัชนีกร   ขันสุธรรม : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111354   รัตติยากร   ผ่องใส : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111357   วรรณิภา   แก้วเขียว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111359   วารินทร์   ยศปัญญา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111361   ศศิวิมล   ดีมงคล : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111362   ศักดิ์พิพัฒน์   จันทร์ธิมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111364   ศุภวิชญ์   ขันทรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111371   สุฤทัย   เวียงอินทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111372   สุศิมา   ดาวัลย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111373   เสาวภาคย์   กมขุนทด : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111376   อภิชญา   ผัดจันตา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808112301   กฤติพงศ์   เกตุพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112302   กิตติพงษ์   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112304   ชลนิสา   สีอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112306   ธนพร   สุขขี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112308   ประทานพร   ชนิดนอก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112309   พงศธร   ฉิมสอน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112312   ภิญญาวัฒน์   แก้วกระจ่าง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112313   เมธัส   ว่องไวไพโรจน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112314   วิชยุตม์   ภาคโอรส : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112316   สิริกาญจน์   ไกรหา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112317   สุภาพร   จินต์สวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808113302   ณัฐพงศ์   ตาใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113309   ภมรศรี   แก้ววงค์วาน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113312   มัทรชิมาพรรณ   ย้อยสนิท : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808114301   กนกภรณ์   เดชสองชั้น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114302   กนกวรรณ   สังข์ส้ม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114303   กฤษณลักษณ์   เขื่อนไชย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114305   กัญชลิกา   แก้วนุ่น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114307   นายกันตพงศ์   เครือมา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114308   เก่งคณิต   อู่ตะเภา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114310   ใกล้รุ่ง   ปักสีมา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114313   จันทวรรณ   ณ นคร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114314   นางสาวจิราพร   ปักเขตานัง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114315   จุลจิราภรณ์   บุษบก : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114318   ชนากานต์   เปียงพรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114323   ชุติมา   เนินพลับ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114324   ญาสุมินทร์   สมศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114325   ณัฐชา   ปั้นชูศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114328   ดนัย   พรหมสุขันธ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114329   ดาวรุ่ง   พ่วงดี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114330   ทินภัทร   จารุธานิยานนท์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114331   ทินาพร   มาตย์ชาวนา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114332   ธนพล   จันทร์คำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114333   ธนพล   บำรุงศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114337   ธีราวัฒน์   อุดทาคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114346   นิติภรณ์   จาติญานิติ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114348   เบญญาณี   วงศ์เคียน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114350   ปรียณัฐ   หน้าขาว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114351   ปิยะนุช   ร้องสาคร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114354   พัชรพร   ขาวสุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114357   พิมพ์ชนก   พรหมชาติ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114358   ไพลิน   ศิวิวงษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114364   รัชนีกร   สมสู่ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114366   เรืองศิลป์   กิจพิทักษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114368   วรรณิภาพร   มูลฟู : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114370   วราภรณ์   เขียวลี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114371   วราภรณ์   ชูนิ่ม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114372   วราภรณ์   สร้อยสน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114374   นายวีระชัย   ฟองธิวงค์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114376   ศิรินภา   หอมตา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114378   ศุภรัตน์   ดวงมาลา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114379   สมโชค   เชื้อกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114383   สุพิชญา   บัวแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114384   สุภาวดี   วงษ์สิน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114386   แสงสุรี   อารีพล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114387   โสรญา   อินทร์เขียว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114393   อัจฉราพร   คงพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114394   อาภรณ์   เกิดเดช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114395   อารียา   เชิงรู้ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114397   อุไรวรรณ   จันทวงศ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808115301   ไกรกรัณฑ์   สารภาพ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115303   ฐาปกรณ์   หนองศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115305   ต้นฉัตร   เสนาวัตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115306   นัทธพงศ์   ตะไมล์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115308   ปัญญา   แจ้งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115309   วันชัย   หลำหล้า : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115310   วิโรจ   ชมภู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115311   สรศักดิ์   รักชนาจ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115314   อิษฎา   แดงทุมมา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115315   ปองภพ   นาฉิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908104301   เกตสุดา   สายสุภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104304   เฉลิมพร   เขื่อนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104305   ชรัลสรณ์   แสงแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104306   โชติกา   ไวยลาภ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104307   ณัฏฐณิชา   มลิวัลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104310   พลอยสุมาลย์   สัจจากุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104311   พลาพร   วงศ์วันจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104312   พิชญธิดา   หอมสอาด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104316   รสสุคนธ์   แขโคกกรวด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104317   รุ้งตะวัน   อำปิยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104318   วันวิสา   พลทอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104319   ศิรินยา   จันทร์ธิมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104321   หทัยทิพย์   บุญศัพท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104323   อรวรรยา   กรพิทักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104324   อุษณีย์   อินทรกำธรชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908105305   ทิพวัลย์   จันทร์พุฒ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105306   ธีร์อลิน   ภมรโอฬารสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105311   มนสิชา   จำปาทาสี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105313   วราภรณ์   มะโนมูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105315   ศิริพร   สายบัว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105316   สุกัญญา   หงษ์เวียงจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105319   ศุภวิชญ์   แสงถวิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908106301   กัลยาณี   ยุบล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106302   กาญจน์   วุฒิเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106303   กานต์   แย้มสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106304   เกษราภรณ์   คิ้มอยู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106306   เฉลิมวงศ์   จันทร์ประเวช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106309   ณัฌฌา   ชาริกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106311   ณัฐภัทร   ชักนำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106312   ณัฐรินทร์   เลิศล้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106313   ดารพร   เพียรเก็บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106316   นนทวัฒน์   ขวัญเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106317   นริศรา   ทองดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106318   นันทพร   เกิดจันทร์สว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106319   นันทวัฒน์   นาโควงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106320   นิตติยา   แก้วโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106323   ประภาพร   นิธิสมบัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106324   พัชริดา   สุทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106329   วรดา   คำปาละ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106330   วรรณา   แซ่ว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106331   วรินทร   ผู้กำจัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106332   วาทินี   พิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106333   ศศิกาญจน์   รวยสันเทียะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106334   ศิริรัตน์   หน่อแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106335   ศิริโสภา   กิจโสภี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106340   สุทธิดา   ใสชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106341   เสาวนีย์   ทองภูเบศร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106345   อริสรา   ต้าวใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106347   อาริษา   วงค์สิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106348   อำพล   จิตรสุนทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106359   อรรฆพชร   อินทพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908107314   จิรภัทร   สุนทรชาติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107325   ธราดล   ปิมปาอุด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107326   ธีระธันญ์   อริยะวราโชติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107335   พรพรรษา   ยานะศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107351   วรกร   หาญทรงคมณัท : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107365   ศุภัทร์ทรา   จงรักกลาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107367   สราวุฒิ   สารอุยี่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908108301   กมลรัตน์   สุคำมา : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108306   จรัสรวี   ไชยธรรม : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108309   ชายธวินทร์   จินดาหลวง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108310   ธมลวรรณ   เทพพรพิทักษ์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108311   ธวัชชัย   ชลาประเสริฐ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108312   ธิดารัตน์   ศิริธาร : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108313   นฤนาท   พรมวงศ์ซ้าย : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108314   ปรารถนา   มะโนปิง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108319   พิภพ   พรินทรากูล : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108324   สุทธิภรณ์   ทาราเนตร์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908109302   กิตติพัฒน์   ชาติรักษา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109303   ขจรเกียรติ   ชัยลังกา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109304   ชญานี   บัวกล่ำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109305   ชนาภา   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109306   ณัฏฐธิดา   อิศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109308   เดชาธร   ทองบุญธรรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109309   ทรงพล   โภคาสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109310   ธัญรดา   แขวงแดง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109311   นพดล   อุ่นเครือ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109312   นภารัตน์   นิ่มเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109314   นาถทิวา   คำเงิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109315   เบญจพรรณ   หอมดอก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109318   ภรัญญา   เพ็ชรพะวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109319   ภูวดล   รุ่งเรืองเลิศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109320   มลทยา   ปิ่นบาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109321   รังสิมันต์   ลำวุฒิ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109323   รุ่งทิวา   ใจมาศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109324   ลัทธพล   วันใจ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109325   ศศิธรณ์   วงค์เจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109326   ศิริภัสสร   ถิ่นปา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109331   สุนิสา   อสุนี ณ อยุธยา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109332   สุพัตศร   สิงห์จันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109333   สุภัทตรา   มนต์ช่วย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109334   เสาวลักษณ์   ลาวงค์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109335   อรรถชัย   ดูสันเทียะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109336   อลงกรณ์   สุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109338   อัญพัชญ์   จิระตระกูลรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109339   อาภาภรณ์   เนื่องเอม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908110301   กชกร   ฐานหมั้น : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110302   คณิษศา   เปรมสวัสดิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110303   เจนจุฑา   พรหมมา : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110304   ชนกนาถ   สุวรรณดารักษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110307   นายชายธวัช   จินดาหลวง : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110309   นางสาวฐิติกานต์   ทองเพ็ญ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110310   ฐิติพงษ์   บุญธิ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110312   ณิชมน   จินนิกร : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110316   พชร   ชินนาค : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110317   พัชรินทร์   กาละศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110318   แพรวพรรณ   จำปาเงิน : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110321   รจนา   ยวงแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110324   ศักรินทร์   ถิ่นจอม : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110325   ศิริวรรณ   คำเหมือง : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110326   เสาวภาคย์   ขำคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110328   อมรรัตน์   ราชสาร : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110329   อัครพล   หลาบกลาง : การตลาด 6ชั่วโมง
5908111302   กาญจนา   ยาท้วม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111303   กาญจนาพร   ปันนาผล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111305   จิราพัชร   เครือมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111306   เจนจิรา   ลือเรือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111307   ชมณภัส   อึ่งผิว : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111308   ชมาพร   สำเภาลอย : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111309   ณัฐณิชา   แจ้งรัมย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111311   ทวิชาติ   ธีระภาต : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111312   ทักษิณ   ทองอยู่เย็น : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111314   นัชชากร   อารีย์วงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111315   นิภาพร   คำเฮือน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111316   ปลายดาว   ศิริมงคล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111318   ปาริชาติ   วีระคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111319   ปุณยาพร   บุญพิทักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111321   พิชชาพร   ทรัพย์สิริสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111322   เมทินี   หงษ์สาม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111323   ลดาพร   สมผล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111324   ลักขณา   ปิ่นผักแว่น : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111325   วรรณพร   คำเงิน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111328   วิชชุดา   พรมมินทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111329   วิลาวัลย์   นาคแย้ม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111330   วิศรุต   เสือศิลป์ศร : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111331   ศุภนิดา   สุรารักษ์วงษ์วีระ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111333   สิริยากร   แก้วแหวน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111337   โสภิตา   บุญไทย : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111338   นางสาวหญิง   พรามฉิม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111339   อัจฉรา   ชอบธรรม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111340   อัญชิสา   วรรณสอน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908112303   กรรณิกา   อินไข : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112306   ณัฐกมล   โฉมศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112316   สมิตา   ไชยดิรก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112320   อรรจมาภรณ์   ประเทศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908113303   ณัฐวุฒิ   จิ๋วหนองโพธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908113305   นิรันดรณ์   มูลสาร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908114001   จุฑามาศ   เสาะแสวง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114008   รัชณีพร   ศรีวันชัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114013   สุภาภรณ์   สมพงษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114301   กนิษฐา   กานุมาน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114302   กรกช   อภิชนังกูร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114303   เกริกฤทธิ์   จินดาวงษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114304   เกรียงไกรศร   คำมุง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114307   คมกฤษณ์   พันธุ์โชติ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114308   จักรกฤษ   ลูกอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114310   จุฑากร   กองธรรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114311   เจตน์สฤษฎิ์   พลที : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114312   เจนณรงค์   ปู่เงิน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114313   เฉลิมฤทธิ์   ทองงาม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114315   ชนาภา   มุ้งทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114316   ชนิตา   พรมเทพ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114319   นางสาวณัฐนิชา   นาคน้อย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114321   ณัฐวรรษ   จันทร์ออน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114322   ณิชนันทน์   กาวิชัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114323   ดนุพล   พรมผล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114324   ถิรพิทย์   วรรณราช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114329   ธมลวรรณ   ชั้นทองคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114330   ธรรพ์ณกร   ปัญญา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114331   นายธรรมรัตน์   เขมะวนิช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114332   ธันชนน   มณีศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114335   นงนภัส   เพ็ชรจรุญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114337   นวลจันทร์   ภูมิละออง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114338   นัฐริการ์   พ่วงกองนะ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114339   นิรชา   ไชยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114342   ประดิษฐ์   จันทร์โท : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114344   ปัทมา   เกตุเขียว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114345   พัชฌานันท์   ภาคภูมิ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114346   พัชณี   อ่อนอ้น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114349   ภัครินทร์   พรับพรึงศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114350   ภูริณัฐ   พงษ์สุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114352   ภูวรัต   ไขปัญญา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114355   เยาวลักษณ์   สง่าสมบูรณ์ไพร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114362   วธิสา   จันทร์เต็ม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114364   วิริญทิพย์   เกตุยา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114366   ศักดิ์นรินทร์   อินปา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114371   นางสาวสโรชา   ลามู : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114372   สุพรรณษา   ภูลำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114374   นายสุรสิทธิ์   อุตมโชค : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114375   เหมือนฝัน   กันธวงค์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114376   อธิคม   วงศ์ธรรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114377   อัฉรา   เนตรเจริญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114378   อานันท์   จิณารักษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114379   อำพล   เป้านา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114380   อิทธิกร   น้อยเซีย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908115301   กรรณิการ์   เพชรฉาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115303   ณิชนันทน์   สุวรรณประดิษฐ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115304   ดารารัตน์   ภูจำเริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115305   เดชาธร   ไชยเกิด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115306   นนทพัทธ์   มหาสุวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115308   พีรดนย์   กลิ่นหอม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115310   เฟื่องฟ้า   ศรีโยธา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115311   เมธิศ   คำมัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115313   ศิริโชค   ขวัญเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115314   สิริชัย   เชียงเนาว์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115316   เสถียรพงษ์   บุตรแสน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008105305   ศุภชัย   คำพันธ์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   350 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล