กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2560

วันที่เริ่มต้น 10/02/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2561 เวลา 23:30
สถานที่จัด อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5708105302   นางสาวกรณ์รวี   แก้วปรีชา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5708106346   นายอติยุต   ไพจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808104307   นางสาวจิราภรณ์   จีนโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5808104308   นายชุติพนธ์   ตั้งวรการพานิช : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5808104316   นางสาวนันทิกานต์   ทองสุขงาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5808104317   นายพสิษฐ์   วัฒน์ธนศิริกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5808105301   นางสาวกฤษณา   บัวประกอบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5808105306   นางสาวพนัชพงษ์พรรณ   ทะเกิงกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5808106301   นางสาวกนกวรรณ   รัตนประภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106302   นางสาวกมลวรรณ   จุลรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106303   นางสาวกรกนก   เชาว์แล่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106304   นางสาวขวัญภิรมย์   ช่องกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106306   นางสาวจันทรพร   โอโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106307   นางสาวจิรธิดา   เมืองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106310   นางสาวชณัฐฐา   ชื่นใจแฉ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106312   นางสาวโชติกา   ใจเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106315   นายณพงศ์   ปทีปสุทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106318   นางสาวตวงกมล   ชื่นกมล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106319   นางสาวต้องครรลอง   ศรีอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106321   นายธนกฤต   วิชญธน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106322   นางสาวธนพร   จันทร์เสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106325   นางสาวธิดารัตน์   อินหันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106326   นางสาวนภัสวรรณ   สุพรประดิษฐ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106327   นายนราธิป   พรรษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106328   นางสาวนันทกานต์   นามวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106330   นางสาวนุชจิรา   ช้างงา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106331   นางสาวบุศรา   สีสังกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106334   นางสาวปรียาพักตร์   คำบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106336   นางสาวปาริชาติ   พรมรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106337   นางสาวพรพรรณ   พุ่มสาขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106340   นายเพชรณรงค์   วงศ์นาดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106342   นายภาณุ   ศิริขันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106345   นางสาวมลฑริกาญจน์   ทองจำปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106347   นางสาวมาลีวัลย์   สุวรรณศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106349   นางสาวรัตนาภรณ์   คุ้มทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106350   นางสาววรัญญา   ทัดเที่ยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106351   นายศรายุท   สุขอยู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106352   นายศรุต   สุขอยู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106354   นางสาวศิรภัสสร   ศุระศรางค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106357   นางสาวศุภากร   แพงไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106358   นายสมัชญ์   พละสุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106360   นายสุขุม   คำนึง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106361   นางสาวสุณัฐศรี   เปลี่ยนศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106362   นางสาวสุทธาสินี   สุขคุ้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106364   นางสาวสุรภา   ทองเชื้อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106365   นางสาวเสาวลักษณ์   แก้วสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106368   นายอัศนี   คัดวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106369   นายอานุภาค   หินอ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106370   นางสาวอิงกมล   คชรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808106401   นายสกุลพงศ์   นวลสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5808107301   นางสาวกนกลักษณ์   วัฒนจรสโรจน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107302   นางสาวกนกวรรณ   เนียมเที่ยง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107309   นายกิตติภูมิ   วิไลพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107310   นายกิตติศักดิ์   จูปรางค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107317   นางสาวจิตติมา   จังพูนลาภ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107320   นางสาวจุฑารัตน์   กองคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107326   นางสาวชิดชนก   เหลืองอร่าม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107333   นางสาวณัฐริกา   บุญเนตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107337   นายทรงวุฒิ   ต๊ะมะครุธ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107338   นายทักษ์ดนัย   บังบัวบาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107341   นางสาวธิติมา   ตุ้มสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107344   นางสาวนภัสวรรณ   สนินัด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107345   นางสาวนริศรา   จิตปลื้ม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107349   นางสาวบุญกนก   พรหมเทพ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107356   นายพรรณเชษ   ตันติวรางคณา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107365   นายภูวดล   หมื่นตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107371   นางสาววรรณฤทัย   มีสี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107372   นางสาววรรณวิภา   คงปาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107379   นายศักรินทร์   พานทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107385   นายสหรัฐ   มณฑาทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107390   นางสาวสิริมา   กรพาหา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107396   นายสุธิชัย   สมเขียว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107400   นางสาวสุมิตรา   มีงาม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107405   นางสาวอัญชลีกานต์   บุญชุม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808108304   นางสาวจันทกาญจน์   ดาวเรือง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108306   นางสาวฐิติญา   ริบุญมี : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108308   นายทศพล   เดชพรม : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108312   นางสาวพัชราภรณ์   วงศ์เหมย : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108318   นางสาวเรณุมาศ   ทาโปปิน : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108319   นางสาวลีลารัตน์   สาธุวงศ์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108323   นางสาวศรีสุดา   พันธุ์โท : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108324   นางสาวศินากานต์   สมบูรณ์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108326   นางสาวอัจฉรา   พันธ์เลิศ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808109303   นายกิตติชัย   กรทิพย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109310   นายธนาธิป   วราพุฒ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109313   นายปฏิภาณ   มงคลแก่นทราย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109316   นายพิธิวัฒน์   เรืองฤทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109319   นายวัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109322   นายวินิจ   ยูรวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109329   นายสุรเชษฐ์   หลงทอง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808110301   นางสาวกฤติยา   วัฒนผลินธร : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110304   นายจักรี   จำปาศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110305   นางสาวจีรันดา   จันอ่อน : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110306   นางสาวชนิสรา   อาษากิจ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110311   นางสาวณิชมน   ทรายอินทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110315   นางสาวนภัสนันท์   เอี่ยมละออ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110319   นายปิติณัช   จันทนุปาน : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110320   นางสาวพรไพลิน   รัตนวงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110321   นางสาวศรุตา   จินดาน้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110322   นางสาวศศินา   สุวรรณ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110323   นางสาวสุนิตา   นิ่มนวล : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110324   นายอดิพงศ์   บุญศัพท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110329   นางสาวแอนนา   ชินภักดี : การตลาด 6ชั่วโมง
5808111302   นางสาวกมลรัตน์   แก่นแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111303   นางสาวกมลรัตน์   โอกาศ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111307   นางสาวกันติชา   มีสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111311   นางสาวชนาพร   พึ่งสลุด : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111312   นางสาวชลิตา   อินกา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111315   นางสาวฐิติวรดา   แสนหมี่ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111317   นางสาวณัฐชา   บุญกัลยา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111318   นางสาวณัฐริกา   อุ่นเมือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111319   นางสาวณิชกานต์   สุขนิล : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111320   นางสาวต้อม   ต๋าคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111321   นางสาวเทียมรัตน์   ช้างแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111322   นางสาวธณัชชา   กิ่งทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111325   นางสาวนาตาชา   แดงจอหอ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111326   นายนิติพงศ์   กันทะวงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111327   นายบูรพา   เลิกแตง : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111329   นางสาวเบญจวรรณ   คำจู : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111330   นายปฏิพัทธ์   แก้วเกล้า : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111332   นางสาวปธิตา   คันใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111333   นางสาวปานชีวิน   สุยะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111334   นายปาราเมศ   เสน่หา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111339   นางสาวพิชญา   พรมมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111340   นางสาวพิมพ์นารา   ขอบแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111342   นางสาวภัทราลี   แก้วมุกดา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111346   นางสาวมธุรส   จันทร์เขียว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111349   นางสาวเมธาวี   กันธิยะ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111351   นางสาวยสุตมา   เมืองจันทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111353   นางสาวรัชนีกร   ขันสุธรรม : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111354   นางสาวรัตติยากร   ผ่องใส : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111357   นางสาววรรณิภา   แก้วเขียว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111359   นางสาววารินทร์   ยศปัญญา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111361   นางสาวศศิวิมล   ดีมงคล : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111362   นายศักดิ์พิพัฒน์   จันทร์ธิมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111364   นายศุภวิชญ์   ขันทรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111371   นางสาวสุฤทัย   เวียงอินทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111372   นางสาวสุศิมา   ดาวัลย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111373   นางสาวเสาวภาคย์   กมขุนทด : บัญชี 6ชั่วโมง
5808111376   นางสาวอภิชญา   ผัดจันตา : บัญชี 6ชั่วโมง
5808112301   นายกฤติพงศ์   เกตุพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112302   นายกิตติพงษ์   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112304   นางสาวชลนิสา   สีอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112306   นางสาวธนพร   สุขขี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112308   นางสาวประทานพร   ชนิดนอก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112309   นายพงศธร   ฉิมสอน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112312   นายภิญญาวัฒน์   แก้วกระจ่าง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112313   นายเมธัส   ว่องไวไพโรจน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112314   นายวิชยุตม์   ภาคโอรส : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112316   นางสาวสิริกาญจน์   ไกรหา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808112317   นางสาวสุภาพร   จินต์สวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808113302   นายณัฐพงศ์   ตาใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113309   นางสาวภมรศรี   แก้ววงค์วาน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113312   นางสาวมัทรชิมาพรรณ   ย้อยสนิท : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808114301   นางสาวกนกภรณ์   เดชสองชั้น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114302   นางสาวกนกวรรณ   สังข์ส้ม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114303   นายกฤษณลักษณ์   เขื่อนไชย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114305   นางสาวกัญชลิกา   แก้วนุ่น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114307   นายกันตพงศ์   เครือมา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114308   นายเก่งคณิต   อู่ตะเภา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114310   นางสาวใกล้รุ่ง   ปักสีมา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114313   นางสาวจันทวรรณ   ณ นคร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114314   นางสาวจิราพร   ปักเขตานัง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114315   นางสาวจุลจิราภรณ์   บุษบก : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114318   นางสาวชนากานต์   เปียงพรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114323   นางสาวชุติมา   เนินพลับ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114324   นางสาวญาสุมินทร์   สมศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114325   นางสาวณัฐชา   ปั้นชูศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114328   นายดนัย   พรหมสุขันธ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114329   นางสาวดาวรุ่ง   พ่วงดี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114330   นายทินภัทร   จารุธานิยานนท์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114331   นางสาวทินาพร   มาตย์ชาวนา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114332   นายธนพล   จันทร์คำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114333   นายธนพล   บำรุงศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114337   นายธีราวัฒน์   อุดทาคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114346   นางสาวนิติภรณ์   จาติญานิติ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114348   นางสาวเบญญาณี   วงศ์เคียน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114350   นางสาวปรียณัฐ   หน้าขาว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114351   นางสาวปิยะนุช   ร้องสาคร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114354   นางสาวพัชรพร   ขาวสุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114357   นางสาวพิมพ์ชนก   พรหมชาติ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114358   นางสาวไพลิน   ศิวิวงษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114364   นางสาวรัชนีกร   สมสู่ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114366   นายเรืองศิลป์   กิจพิทักษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114368   นางสาววรรณิภาพร   มูลฟู : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114370   นางสาววราภรณ์   เขียวลี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114371   นางสาววราภรณ์   ชูนิ่ม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114372   นางสาววราภรณ์   สร้อยสน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114374   นายวีระชัย   ฟองธิวงค์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114376   นางสาวศิรินภา   หอมตา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114378   นางสาวศุภรัตน์   ดวงมาลา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114379   นายสมโชค   เชื้อกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114383   นางสาวสุพิชญา   บัวแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114384   นางสาวสุภาวดี   วงษ์สิน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114386   นายแสงสุรี   อารีพล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114387   นางสาวโสรญา   อินทร์เขียว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114393   นางสาวอัจฉราพร   คงพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114394   นางสาวอาภรณ์   เกิดเดช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114395   นางสาวอารียา   เชิงรู้ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114397   นางสาวอุไรวรรณ   จันทวงศ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808115301   นายไกรกรัณฑ์   สารภาพ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115303   นายฐาปกรณ์   หนองศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115305   นายต้นฉัตร   เสนาวัตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115306   นายนัทธพงศ์   ตะไมล์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115308   นายปัญญา   แจ้งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115309   นายวันชัย   หลำหล้า : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115310   นายวิโรจ   ชมภู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115311   นายสรศักดิ์   รักชนาจ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115314   นายอิษฎา   แดงทุมมา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115315   นายปองภพ   นาฉิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908104301   นางสาวเกตสุดา   สายสุภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104304   นางสาวเฉลิมพร   เขื่อนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104305   นางสาวชรัลสรณ์   แสงแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104306   นางสาวโชติกา   ไวยลาภ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104307   นางสาวณัฏฐณิชา   มลิวัลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104310   นางสาวพลอยสุมาลย์   สัจจากุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104311   นางสาวพลาพร   วงศ์วันจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104312   นางสาวพิชญธิดา   หอมสอาด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104316   นางสาวรสสุคนธ์   แขโคกกรวด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104317   นางสาวรุ้งตะวัน   อำปิยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104318   นางสาววันวิสา   พลทอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104319   นางสาวศิรินยา   จันทร์ธิมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104321   นางสาวหทัยทิพย์   บุญศัพท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104323   นางสาวอรวรรยา   กรพิทักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104324   นางสาวอุษณีย์   อินทรกำธรชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908105305   นางสาวทิพวัลย์   จันทร์พุฒ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105306   นางสาวธีร์อลิน   ภมรโอฬารสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105311   นางสาวมนสิชา   จำปาทาสี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105313   นางสาววราภรณ์   มะโนมูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105315   นางสาวศิริพร   สายบัว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105316   นางสาวสุกัญญา   หงษ์เวียงจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105319   นายศุภวิชญ์   แสงถวิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908106301   นางสาวกัลยาณี   ยุบล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106302   นายกาญจน์   วุฒิเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106303   นายกานต์   แย้มสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106304   นางสาวเกษราภรณ์   คิ้มอยู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106306   นายเฉลิมวงศ์   จันทร์ประเวช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106309   นางสาวณัฌฌา   ชาริกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106311   นางสาวณัฐภัทร   ชักนำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106312   นางสาวณัฐรินทร์   เลิศล้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106313   นางสาวดารพร   เพียรเก็บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106316   นายนนทวัฒน์   ขวัญเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106317   นางสาวนริศรา   ทองดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106318   นางสาวนันทพร   เกิดจันทร์สว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106319   นายนันทวัฒน์   นาโควงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106320   นางสาวนิตติยา   แก้วโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106323   นางสาวประภาพร   นิธิสมบัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106324   นางสาวพัชริดา   สุทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106329   นางสาววรดา   คำปาละ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106330   นางสาววรรณา   แซ่ว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106331   นางสาววรินทร   ผู้กำจัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106332   นางสาววาทินี   พิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106333   นางสาวศศิกาญจน์   รวยสันเทียะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106334   นางสาวศิริรัตน์   หน่อแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106335   นางสาวศิริโสภา   กิจโสภี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106340   นางสาวสุทธิดา   ใสชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106341   นางสาวเสาวนีย์   ทองภูเบศร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106345   นางสาวอริสรา   ต้าวใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106347   นางสาวอาริษา   วงค์สิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106348   นายอำพล   จิตรสุนทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106359   นายอรรฆพชร   อินทพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908107314   นายจิรภัทร   สุนทรชาติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107325   นายธราดล   ปิมปาอุด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107326   นายธีระธันญ์   อริยะวราโชติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107335   นางสาวพรพรรษา   ยานะศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107351   นายวรกร   หาญทรงคมณัท : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107365   นางสาวศุภัทร์ทรา   จงรักกลาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107367   นายสราวุฒิ   สารอุยี่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908108301   นางสาวกมลรัตน์   สุคำมา : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108306   นางสาวจรัสรวี   ไชยธรรม : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108309   นายชายธวินทร์   จินดาหลวง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108310   นางสาวธมลวรรณ   เทพพรพิทักษ์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108311   นายธวัชชัย   ชลาประเสริฐ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108312   นางสาวธิดารัตน์   ศิริธาร : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108313   นายนฤนาท   พรมวงศ์ซ้าย : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108314   นางสาวปรารถนา   มะโนปิง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108319   นายพิภพ   พรินทรากูล : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108324   นางสาวสุทธิภรณ์   ทาราเนตร์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908109302   นายกิตติพัฒน์   ชาติรักษา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109303   นายขจรเกียรติ   ชัยลังกา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109304   นางสาวชญานี   บัวกล่ำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109305   นางสาวชนาภา   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109306   นางสาวณัฏฐธิดา   อิศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109308   นายเดชาธร   ทองบุญธรรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109309   นายทรงพล   โภคาสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109310   นางสาวธัญรดา   แขวงแดง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109311   นายนพดล   อุ่นเครือ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109312   นางสาวนภารัตน์   นิ่มเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109314   นางสาวนาถทิวา   คำเงิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109315   นางสาวเบญจพรรณ   หอมดอก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109318   นางสาวภรัญญา   เพ็ชรพะวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109319   นายภูวดล   รุ่งเรืองเลิศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109320   นางสาวมลทยา   ปิ่นบาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109321   นายรังสิมันต์   ลำวุฒิ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109323   นางสาวรุ่งทิวา   ใจมาศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109324   นายลัทธพล   วันใจ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109325   นางสาวศศิธรณ์   วงค์เจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109326   นางสาวศิริภัสสร   ถิ่นปา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109331   นางสาวสุนิสา   อสุนี ณ อยุธยา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109332   นางสาวสุพัตศร   สิงห์จันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109333   นางสาวสุภัทตรา   มนต์ช่วย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109334   นางสาวเสาวลักษณ์   ลาวงค์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109335   นายอรรถชัย   ดูสันเทียะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109336   นายอลงกรณ์   สุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109338   นางสาวอัญพัชญ์   จิระตระกูลรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109339   นางสาวอาภาภรณ์   เนื่องเอม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908110301   นางสาวกชกร   ฐานหมั้น : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110302   นางสาวคณิษศา   เปรมสวัสดิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110303   นางสาวเจนจุฑา   พรหมมา : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110304   นายชนกนาถ   สุวรรณดารักษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110307   นายชายธวัช   จินดาหลวง : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110309   นางสาวฐิติกานต์   ทองเพ็ญ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110310   นายฐิติพงษ์   บุญธิ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110312   นางสาวณิชมน   จินนิกร : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110316   นายพชร   ชินนาค : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110317   นางสาวพัชรินทร์   กาละศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110318   นางสาวแพรวพรรณ   จำปาเงิน : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110321   นางสาวรจนา   ยวงแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110324   นายศักรินทร์   ถิ่นจอม : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110325   นางสาวศิริวรรณ   คำเหมือง : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110326   นางสาวเสาวภาคย์   ขำคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110328   นางสาวอมรรัตน์   ราชสาร : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110329   นายอัครพล   หลาบกลาง : การตลาด 6ชั่วโมง
5908111302   นางสาวกาญจนา   ยาท้วม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111303   นางสาวกาญจนาพร   ปันนาผล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111305   นางสาวจิราพัชร   เครือมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111306   นางสาวเจนจิรา   ลือเรือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111307   นางสาวชมณภัส   อึ่งผิว : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111308   นางสาวชมาพร   สำเภาลอย : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111309   นางสาวณัฐณิชา   แจ้งรัมย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111311   นายทวิชาติ   ธีระภาต : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111312   นายทักษิณ   ทองอยู่เย็น : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111314   นางสาวนัชชากร   อารีย์วงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111315   นางสาวนิภาพร   คำเฮือน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111316   นางสาวปลายดาว   ศิริมงคล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111318   นางสาวปาริชาติ   วีระคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111319   นางสาวปุณยาพร   บุญพิทักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111321   นางสาวพิชชาพร   ทรัพย์สิริสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111322   นางสาวเมทินี   หงษ์สาม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111323   นางสาวลดาพร   สมผล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111324   นางสาวลักขณา   ปิ่นผักแว่น : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111325   นางสาววรรณพร   คำเงิน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111328   นางสาววิชชุดา   พรมมินทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111329   นางสาววิลาวัลย์   นาคแย้ม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111330   นายวิศรุต   เสือศิลป์ศร : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111331   นางสาวศุภนิดา   สุรารักษ์วงษ์วีระ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111333   นางสาวสิริยากร   แก้วแหวน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111337   นางสาวโสภิตา   บุญไทย : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111338   นางสาวหญิง   พรามฉิม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111339   นางสาวอัจฉรา   ชอบธรรม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111340   นางสาวอัญชิสา   วรรณสอน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908112303   นางสาวกรรณิกา   อินไข : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112306   นางสาวณัฐกมล   โฉมศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112316   นางสาวสมิตา   ไชยดิรก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112320   นางสาวอรรจมาภรณ์   ประเทศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908113303   นายณัฐวุฒิ   จิ๋วหนองโพธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908113305   นายนิรันดรณ์   มูลสาร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908114001   นางสาวจุฑามาศ   เสาะแสวง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114008   นางสาวรัชณีพร   ศรีวันชัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114013   นางสาวสุภาภรณ์   สมพงษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114301   นางสาวกนิษฐา   กานุมาน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114302   นางสาวกรกช   อภิชนังกูร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114303   นายเกริกฤทธิ์   จินดาวงษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114304   นายเกรียงไกรศร   คำมุง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114307   นายคมกฤษณ์   พันธุ์โชติ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114308   นายจักรกฤษ   ลูกอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114310   นายจุฑากร   กองธรรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114311   นายเจตน์สฤษฎิ์   พลที : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114312   นายเจนณรงค์   ปู่เงิน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114313   นายเฉลิมฤทธิ์   ทองงาม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114315   นางสาวชนาภา   มุ้งทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114316   นางสาวชนิตา   พรมเทพ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114319   นางสาวณัฐนิชา   นาคน้อย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114321   นายณัฐวรรษ   จันทร์ออน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114322   นางสาวณิชนันทน์   กาวิชัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114323   นายดนุพล   พรมผล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114324   นายถิรพิทย์   วรรณราช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114329   นางสาวธมลวรรณ   ชั้นทองคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114330   นายธรรพ์ณกร   ปัญญา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114331   นายธรรมรัตน์   เขมะวนิช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114332   นายธันชนน   มณีศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114335   นางสาวนงนภัส   เพ็ชรจรุญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114337   นางสาวนวลจันทร์   ภูมิละออง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114338   นางสาวนัฐริการ์   พ่วงกองนะ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114339   นางสาวนิรชา   ไชยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114342   นายประดิษฐ์   จันทร์โท : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114344   นางสาวปัทมา   เกตุเขียว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114345   นางสาวพัชฌานันท์   ภาคภูมิ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114346   นางสาวพัชณี   อ่อนอ้น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114349   นางสาวภัครินทร์   พรับพรึงศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114350   นายภูริณัฐ   พงษ์สุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114352   นายภูวรัต   ไขปัญญา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114355   นางสาวเยาวลักษณ์   สง่าสมบูรณ์ไพร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114362   นางสาววธิสา   จันทร์เต็ม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114364   นางสาววิริญทิพย์   เกตุยา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114366   นายศักดิ์นรินทร์   อินปา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114371   นางสาวสโรชา   ลามู : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114372   นางสาวสุพรรณษา   ภูลำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114374   นายสุรสิทธิ์   อุตมโชค : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114375   นางสาวเหมือนฝัน   กันธวงค์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114376   นายอธิคม   วงศ์ธรรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114377   นางสาวอัฉรา   เนตรเจริญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114378   นายอานันท์   จิณารักษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114379   นายอำพล   เป้านา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114380   นายอิทธิกร   น้อยเซีย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908115301   นางสาวกรรณิการ์   เพชรฉาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115303   นางสาวณิชนันทน์   สุวรรณประดิษฐ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115304   นางสาวดารารัตน์   ภูจำเริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115305   นายเดชาธร   ไชยเกิด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115306   นายนนทพัทธ์   มหาสุวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115308   นายพีรดนย์   กลิ่นหอม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115310   นางสาวเฟื่องฟ้า   ศรีโยธา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115311   นายเมธิศ   คำมัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115313   นายศิริโชค   ขวัญเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115314   นายสิริชัย   เชียงเนาว์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115316   นายเสถียรพงษ์   บุตรแสน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008105305   นายศุภชัย   คำพันธ์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   350 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล