โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)

วันที่เริ่มต้น 09/11/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/11/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์เขาหินซ้อง ศูนย์คุ้งกระเบน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) แก่นักศึกษาจากเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 - 16 พ.ย. 2560 เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักการทรงงาน สู่นิสิตนักศึกษาและสังคมชุมชนต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม 4 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ส่งเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาาบันอุดมศึกษากับชุมชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สัมผัสได้ของนิสิตนักศึกษา เป็นห้องทดลองหรือห้องเรียนมีชีวิตของสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 56  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล