โครงการงานนิทรรศการปรัชญาการเมืองและสังคม ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 29/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101304   นางสาวกาญจนียา   กาญจนา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6005101302   นางสาวกรรณิการ์   สิงห์ไชย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101303   นางสาวกษิมาภรณ์   เชี่ยวชลัญญกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101304   นางสาวกัลยกร   มาพันธ์สุ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101308   นายคมสันต์   ศรีหน่อ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101309   นางสาวภีรนีย์   มานะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101311   นางสาวจุฬาลักษณ์   จิตรำรุณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101312   นางสาวชญานิศ   ทรงธรรม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101313   นางสาวชลดา   แสงทา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101314   นางสาวชลารักษ์   คุณาธิมาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101316   นางสาวณัฐธิดา   จินะใจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101318   นางสาวณัฐธิดา   ปัญญา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101319   นายณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101320   นางสาวณัฐพร   ทองกวาวพนา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101321   นายณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101323   นายณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101324   นางสาวดวงจันทร์   สูงรันดอน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101326   นายตะวัน   สอนเบี้ยว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101327   นายทรงวุฒิ   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101328   นายทศพร   นึกเร็ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101329   นายธนากร   สุภาคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101330   นางสาวธนาดา   ก๋าแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101331   นางสาวธัญญรัตน์   ทองเวียง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101332   นางสาวธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101333   นางสาวธัญลักษ์   คำมูล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101334   นางสาวธิดารัตน์   มูลงาม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101335   นางสาวธิติมา   หล้าเต็น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101338   นายนนทกร   ยอดคำปัน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101339   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีชมภู : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101340   นางสาวนภัสสร   เกษพันธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101341   นางสาวนิชนันท์   จันต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101342   นางสาวนิชาภัทร   จันทสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101343   นางสาวนิรชา   สารินจา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101344   นางสาวบุษญาภรณ์   โลกคำลือ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101345   นางสาวเบญจภรณ์   กองจันทร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101346   นางสาวเบญจมาศ   พาทะขัน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101347   นายปริญญ์   อาศิรพงษ์พร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101349   นางสาวปวิตรา   ท้าวหล้า : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101350   นายปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101352   นางสาวปิยธิดา   เงินทูล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101353   นางสาวปิยะฉัตร   เขตผาติปัญญา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101355   นางสาวพณณกร   คบสระน้อย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101356   นายพลัฏฐ์   คูณจอมเกล้าสิริ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101357   นางสาวพัชนิดา   อินต๊ะปุก : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101358   นางสาวพิชชาพร   ไชยพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101359   นายเพชรายุธ   สายยิ้ม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101361   นายภาคภูมิ   ฟักถาวร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101362   นายภาธร   ตระกูลสว่าง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101363   นายภูวนาถ   ร่มลมูล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101364   นายภูวมินทร์   สัมมุขา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101365   นางสาวมัทรียา   ตรีไวย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101367   นางสาวยุวดี   สีโน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101368   นายรัชชานนท์   ธีรวังโส : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101369   นางสาวรัตธิญากร   ยะสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101370   นางสาวรัตน์ติกาล   ตุ่นกุนา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101371   นางสาวรัตนาภรณ์   กันทะดง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101372   นายวงศธร   แสงออมสิน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101373   นางสาววณิชญา   อัมฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101374   นางสาววรนุช   ถนอมกัน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101375   นายวรพล   โชติจิรเดชากุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101376   นางสาววรรณพร   คำนวน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101377   นายวรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101378   นายวัชระ   เครื่องแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101379   นางสาววันวิสาข์   ปันเซ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101380   นางสาววิภาวนีย์   ใจทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101381   นางสาววิริษฐา   กำแพงคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101382   นางสาววิลาศินี   ครุตศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101383   นายวิศรุต   วุทธานนท์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101384   นางสาววิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101385   นายวีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101386   นายวีรวัฒน์   วงศ์กองแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101387   นายวุฒิภัทร   มุ่งเจริญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101388   นางสาวศยามล   พลดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101390   นางสาวศศิกุล   จอมแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101391   นางสาวศิรินภา   คำจันทร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101392   นางสาวศิริวรรณ   ศีลสังวรณ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101395   นางสาวสิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101396   นางสาวสิริวิภา   โกสิต : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101397   นายสุดสาคร   เขตคีรีทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101398   นายสุทธิฉัตร   โชติกจำรูญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101399   นางสาวสุนิสา   ผันดอยเด่น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101400   นางสาวสุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101401   นางสาวสุรางคณา   กันหาลีลา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101402   นางสาวหมวย   ตองเขี้ยว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101403   นางสาวอภิญญา   พันธ์ภักดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101404   นางสาวอมรรัตน์   ไทยประกอบ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101405   นายอัจฉริยะ   คงคาใส : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101407   นายอิทธิพล   พิไชยอ้น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101408   นางสาวอุษณิษา   ร้อยลา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101409   นายเอกชัย   วัฒนาวงศา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101410   นางสาวปพิชญา   ตานะเป็ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104301   นางสาวกนกพร   วงศ์ปิง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104302   นางสาวกมลชนก   พึ่งสุยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104303   นายกฤษณะ   เวียงทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104304   นายกอบชัย   นางเมาะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104305   นางสาวกัญญารัตน์   ปัญญาศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104306   นางสาวกัณฐิกา   คำหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104307   นางสาวกาญจนา   สินต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104309   นางสาวเกวลิน   อินไผ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104310   นางสาวเกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104311   นางสาวขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104312   นางสาวขนิษฐา   สุภัคจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104314   นายจักรี   คำก้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104315   นางสาวจิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104316   นางสาวจิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104317   นางสาวจีรประภา   พลเยี่ยม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104318   นางสาวจุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104319   นางสาวเจนจิรา   ศรศรีเกิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104321   นางสาวชลดา   ชาภิรมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104322   นางสาวชลดา   ปินตาแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104324   นางสาวชลลดา   สราญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104325   นายชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104326   นางสาวโชศิกา   คำศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104327   นางสาวฌัชชา   จันทร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104328   นางสาวญาดา   พันสุภะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104329   นางสาวญานิศา   มิ่งขวัญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104330   นางสาวณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104333   นางสาวณัฐพร   สามใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104335   นายณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104336   นางสาวดรุณี   ปรีชาโปร่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104338   นางสาวตติยา   ก้างออนตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104339   นางสาวทิฆัมพร   จันทราภินันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104341   นางสาวธนัชชา   คำรอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104342   นางสาวธมนวรรณ   ดวงติ๊บ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104344   นางสาวนภสร   ก่ำคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104345   นางสาวนฤมล   วงศ์สุฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104346   นางสาวบูริณิมา   สิงห์สุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104347   นางสาวเบญญาภา   จินดารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104348   นางสาวปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104349   นางสาวปริสา   สอดสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104350   นางสาวปรีญาลักษณ์   ใจกว้าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104351   นางสาวปลายฟ้า   เรืองฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104352   นายปวรุตม์   แก้วหน่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104353   นางสาวสุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104355   นางสาวปิยนุช   สิทธิกุลเมฆ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104356   นางสาวปิยะดา   เชื้อเต๊อะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104357   นายพงศกร   ลิมปชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104359   นางสาวพรพิมล   บุญมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104360   นางสาวพรพิมล   ปั๋นตุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104361   นางสาวพรยมล   อินทโชติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104362   นางสาวพรรณทิวา   ปัญญา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104363   นางสาวพรรณปวีณ์   วงค์ขัดนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104364   นางสาวพรรณวิภา   หมื่นจินา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104365   นายพรหมรังษี   สุขเลี้ยง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104366   นางสาวพลอยไพลิน   ธนันชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104367   นายพัชรเดช   ประเจิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104369   นางสาวพิมพกานต์   กุณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104370   นายภควัต   คำมงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104371   นางสาวภรภัทร   เสาร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104372   นางสาวภาคินี   อินต๊ะพิงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104373   นายภูมิ   วงศ์ใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104374   นางสาวมณทิรา   ยาวิเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104375   นางสาวมาทินี   ชูช่วย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104376   นางสาวยุพารัตน์   วิมาลัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104377   นางสาวยุวธิดา   ปัญญาเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104378   นางสาวรัตติยากร   ชาวส้าน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104380   นางสาวรุจิรดา   กองเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104381   นางสาวรุจิฬาภรณ์   จันทร์รังษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104382   นางสาววชิราภรณ์   ฐานอุดมสุขถาวร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104383   นายวณัฐพล   วงค์ณรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104384   นางสาววรรณลดา   พระพรสิริกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104385   นางสาววรรณวิศา   นุ่มอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104387   นายวศิน   งอกงาม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104388   นางสาววิชชุลดา   ฟองมี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104389   นางสาววิชญา   เทพกัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104391   นางสาววิราวรรณ   สุภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104392   นายวิศรุต   แสนคำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104393   นายศรัณย์   จันทร์ซุย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104394   นายศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104395   นางสาวศิริขวัญ   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104397   นางสาวศิริลักษณ์   กันณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104398   นางสาวศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104399   นางสาวศิวนาถ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104400   นางสาวสิริรัตน์   ลงสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104401   นางสาวสิริวิมล   สิงห์บัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104403   นางสาวสุภาภรณ์   หนูทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104404   นางสาวสุรภา   จองโหย่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104405   นางสาวสุรางคนา   ภาวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104408   นางสาวเสาวลักษณ์   ธรรมะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104409   นางสาวอนัญลักษณ์   ประทุมทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104410   นางสาวอมรรัตน์   ฐานชารี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104411   นายอัฏฐพล   มั่นคง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104412   นายอาทิตย์   พุทธรักษา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104413   นางสาวเอกปวีร์   ศรีงาม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104414   นายเอกภัท   นิธิภิญญากร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104415   นายเอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104416   นางสาวเอรารินทร์   เถายศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล