โครงการงานนิทรรศการปรัชญาการเมืองและสังคม ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 29/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101304   นางสาวกาญจนียา   กาญจนา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6005101302   กรรณิการ์   สิงห์ไชย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101303   กษิมาภรณ์   เชี่ยวชลัญญกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101304   กัลยกร   มาพันธ์สุ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101307   เขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101308   คมสันต์   ศรีหน่อ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101309   ภีรนีย์   มานะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101310   นายชาคร   อุปละ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101311   จุฬาลักษณ์   จิตรำรุณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101312   ชญานิศ   ทรงธรรม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101313   ชลดา   แสงทา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101314   ชลารักษ์   คุณาธิมาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101316   ณัฐธิดา   จินะใจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101318   ณัฐธิดา   ปัญญา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101319   ณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101320   ณัฐพร   ทองกวาวพนา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101321   ณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101323   ณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101324   ดวงจันทร์   สูงรันดอน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101325   ดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101326   ตะวัน   สอนเบี้ยว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101327   ทรงวุฒิ   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101328   ทศพร   นึกเร็ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101329   นายธนากร   สุภาคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101330   ธนาดา   ก๋าแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101331   ธัญญรัตน์   ทองเวียง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101332   ธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101333   ธัญลักษ์   คำมูล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101334   ธิดารัตน์   มูลงาม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101335   ธิติมา   หล้าเต็น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101336   ธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101338   นนทกร   ยอดคำปัน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101339   นภัสวรรณ   ศรีชมภู : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101340   นภัสสร   เกษพันธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101341   นิชนันท์   จันต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101342   นิชาภัทร   จันทสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101343   นิรชา   สารินจา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101344   บุษญาภรณ์   โลกคำลือ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101345   เบญจภรณ์   กองจันทร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101346   เบญจมาศ   พาทะขัน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101347   ปริญญ์   อาศิรพงษ์พร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101349   ปวิตรา   ท้าวหล้า : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101350   ปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101352   ปิยธิดา   เงินทูล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101353   ปิยะฉัตร   เขตผาติปัญญา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101355   พณณกร   คบสระน้อย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101356   พลัฏฐ์   คูณจอมเกล้าสิริ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101357   นางสาวพัชนิดา   อินต๊ะปุก : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101358   พิชชาพร   ไชยพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101359   เพชรายุธ   สายยิ้ม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101361   ภาคภูมิ   ฟักถาวร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101362   ภาธร   ตระกูลสว่าง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101363   ภูวนาถ   ร่มลมูล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101364   ภูวมินทร์   สัมมุขา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101365   มัทรียา   ตรีไวย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101367   นางสาวยุวดี   สีโน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101368   รัชชานนท์   ธีรวังโส : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101369   รัตธิญากร   ยะสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101370   รัตน์ติกาล   ตุ่นกุนา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101371   รัตนาภรณ์   กันทะดง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101372   วงศธร   แสงออมสิน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101373   วณิชญา   อัมฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101374   วรนุช   ถนอมกัน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101375   นายวรพล   โชติจิรเดชากุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101376   วรรณพร   คำนวน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101377   วรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101378   วัชระ   เครื่องแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101379   วันวิสาข์   ปันเซ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101380   วิภาวนีย์   ใจทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101381   วิริษฐา   กำแพงคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101382   วิลาศินี   ครุตศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101383   นายวิศรุต   วุทธานนท์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101384   วิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101385   วีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101386   วีรวัฒน์   วงศ์กองแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101387   วุฒิภัทร   มุ่งเจริญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101388   ศยามล   พลดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101390   ศศิกุล   จอมแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101391   ศิรินภา   คำจันทร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101392   ศิริวรรณ   ศีลสังวรณ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101395   สิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101396   สิริวิภา   โกสิต : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101397   สุดสาคร   เขตคีรีทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101398   สุทธิฉัตร   โชติกจำรูญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101399   สุนิสา   ผันดอยเด่น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101400   สุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101401   สุรางคณา   กันหาลีลา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101402   หมวย   ตองเขี้ยว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101403   อภิญญา   พันธ์ภักดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101404   อมรรัตน์   ไทยประกอบ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101405   อัจฉริยะ   คงคาใส : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101407   อิทธิพล   พิไชยอ้น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101408   นางสาวอุษณิษา   ร้อยลา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101409   เอกชัย   วัฒนาวงศา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101410   ปพิชญา   ตานะเป็ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104301   กนกพร   วงศ์ปิง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104302   กมลชนก   พึ่งสุยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104303   กฤษณะ   เวียงทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104304   กอบชัย   นางเมาะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104305   กัญญารัตน์   ปัญญาศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104306   กัณฐิกา   คำหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104307   กาญจนา   สินต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104309   เกวลิน   อินไผ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104310   เกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104311   ขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104312   ขนิษฐา   สุภัคจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104314   จักรี   คำก้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104315   จิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104316   จิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104317   จีรประภา   พลเยี่ยม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104318   จุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104319   เจนจิรา   ศรศรีเกิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104321   ชลดา   ชาภิรมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104322   ชลดา   ปินตาแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104324   ชลลดา   สราญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104325   ชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104326   โชศิกา   คำศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104327   ฌัชชา   จันทร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104328   ญาดา   พันสุภะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104329   ญานิศา   มิ่งขวัญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104330   ณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104333   ณัฐพร   สามใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104335   ณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104336   ดรุณี   ปรีชาโปร่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104338   ตติยา   ก้างออนตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104339   ทิฆัมพร   จันทราภินันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104341   ธนัชชา   คำรอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104342   ธมนวรรณ   ดวงติ๊บ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104343   ธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104344   นภสร   ก่ำคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104345   นฤมล   วงศ์สุฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104346   บูริณิมา   สิงห์สุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104347   เบญญาภา   จินดารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104348   ปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104349   ปริสา   สอดสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104350   ปรีญาลักษณ์   ใจกว้าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104351   ปลายฟ้า   เรืองฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104352   ปวรุตม์   แก้วหน่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104353   สุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104355   ปิยนุช   สิทธิกุลเมฆ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104356   ปิยะดา   เชื้อเต๊อะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104357   พงศกร   ลิมปชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104359   พรพิมล   บุญมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104360   พรพิมล   ปั๋นตุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104361   พรยมล   อินทโชติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104362   พรรณทิวา   ปัญญา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104363   พรรณปวีณ์   วงค์ขัดนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104364   พรรณวิภา   หมื่นจินา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104365   พรหมรังษี   สุขเลี้ยง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104366   พลอยไพลิน   ธนันชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104367   พัชรเดช   ประเจิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104369   พิมพกานต์   กุณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104370   ภควัต   คำมงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104371   ภรภัทร   เสาร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104372   ภาคินี   อินต๊ะพิงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104373   ภูมิ   วงศ์ใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104374   มณทิรา   ยาวิเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104375   มาทินี   ชูช่วย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104376   ยุพารัตน์   วิมาลัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104377   ยุวธิดา   ปัญญาเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104378   รัตติยากร   ชาวส้าน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104380   รุจิรดา   กองเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104381   รุจิฬาภรณ์   จันทร์รังษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104382   วชิราภรณ์   ฐานอุดมสุขถาวร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104383   วณัฐพล   วงค์ณรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104384   วรรณลดา   พระพรสิริกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104385   วรรณวิศา   นุ่มอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104387   วศิน   งอกงาม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104388   วิชชุลดา   ฟองมี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104389   วิชญา   เทพกัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104391   วิราวรรณ   สุภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104392   วิศรุต   แสนคำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104393   ศรัณย์   จันทร์ซุย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104394   ศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104395   ศิริขวัญ   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104397   ศิริลักษณ์   กันณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104398   ศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104399   ศิวนาถ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104400   สิริรัตน์   ลงสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104401   สิริวิมล   สิงห์บัว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104403   สุภาภรณ์   หนูทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104404   สุรภา   จองโหย่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104405   สุรางคนา   ภาวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104408   เสาวลักษณ์   ธรรมะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104409   อนัญลักษณ์   ประทุมทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104410   อมรรัตน์   ฐานชารี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104411   อัฏฐพล   มั่นคง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104412   อาทิตย์   พุทธรักษา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104413   เอกปวีร์   ศรีงาม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104414   เอกภัท   นิธิภิญญากร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104415   เอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104416   เอรารินทร์   เถายศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล