โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 6/2561)

วันที่เริ่มต้น 19/10/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/10/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605201316   นางสาวชันธิกา   สิงห์ลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701105345   นายนพรัตน์   ศรีชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105394   นางสาวสุภาพร   พานสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105396   นางสาวสุมิตรา   แสงบุญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105400   นางสาวอณัศยา   กันทาดง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105404   นางสาวอรณิชา   จอพอ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105405   นางสาวอรนินทร์   ลืนคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105407   นางสาวอัจฉราภรณ์   สมใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105408   นางสาวอารีรัตน์   สีหานาถ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105410   นางสาวอุษาวดี   คำเวียง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701113328   นางสาวยุวดี   ดาวโรยรัมย์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104346   นางสาวปฐมาวดี   ทรัพย์ศรี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104403   นางสาวสุพัตรา   กันทวี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5706104323   นางสาวจันจิรา   สติวินัยกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104324   นางสาวจันทกานต์   อุประกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104326   นางสาวจารุวรรณ   โสภณภูมิปัญญา : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104327   นางสาวจิตินันท์   จันทร์งาม : การเงิน 3ชั่วโมง
5706105372   นางสาวพรพิมล   เรืองศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105374   นางสาวชัญญา   ต้อนรับ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5706105403   นางสาวศุภาพิชญ์   เมฆหีด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5801105332   นายทรงวุฒิ   รุ่งเรือง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105364   นางสาวมลฑกาญจน์   สีกาวี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105406   นางสาวอารีรัตน์   สุยะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5804105303   นางสาวเกศวดี   พานทอง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5804105311   นางสาวตรีนุช   ศรีนวล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5804106333   นายภาณุพันธ์   สัมพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5804106358   นางสาวอรญา   ยะถา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5804106359   นางสาวอรพรรณ   ดาวราม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5804109304   นางสาวสิรีธร   ยาวิราช : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5805101361   นางสาวมณฑกานต์   กันทาพัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101365   นางสาวเยาวเรศ   สุพันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101399   นางสาวเสาวลักษณ์   กันธิมาพงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5806101307   นางสาวกัญญารัตน์   ดอนปัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101309   นางสาวกาญจนา   ศรีจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102355   นายชัชพงศ์   สุวรรณทา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806105384   นายวีระพงษ์   กันสาร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5814102311   นายจิณณครุฑา   ช่างเจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5815123308   นางสาวเกตุวดี   วงศ์ปน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123309   นายขวัญประชา   ทาเกิด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123310   นายคณภรณ์   ก้อนแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123386   นายวัชรปรีชา   สพฤกษ์ศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123391   นายวิศว   นิยมสุจริต : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123420   นายเอกพันธ์   ผัดศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5822102019   นายสิทธิศักดิ์   วิริยะศักดาพงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5901102326   นางสาวจันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102472   นายสุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102500   นางสาวอุทัยทิพย์   สุทธิมาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901105305   นางสาวชมนภัส   ขุนวาส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105308   นางสาวกานต์พิชชา   โชติชีวภูมิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105316   นางสาวจุฑาทิพย์   หยกสิริผลลาภ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105320   นางสาวชยาภรณ์   เครืออุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105357   นางสาวพรสราญ   พรศิริโสภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105365   นางสาวภาวินี   ลาครึ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105370   นางสาวมิลทิรา   วังใย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105385   นายสถานพ   เสนคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901113317   นางสาวทิวา   ผ่านคำ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113344   นางสาวอภิญญา   เลาะไชยสงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901122018   นางสาวเบญจพร   หน่อตุ้ย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122022   นางสาวปริษา   ศรีแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122024   นายพงษ์พัฒน์   เรือนทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122031   นางสาววชิรฎาพร   ครื้นอุระ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122035   นางสาววีรญา   สกุลกิจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122038   นางสาวศิริพร   ปะสังคะเต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901222021   นายนพรัตน์   พิมพ์กลาง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5903104317   นางสาวปภาวรินทร์   ทะนวนรัมย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5904103313   นางสาวญาณวิศา   รอดมา : เคมี 3ชั่วโมง
5904103317   นางสาวธัญพร   วงค์คำ : เคมี 3ชั่วโมง
5904103328   นางสาวมณีรัตน์   เมืองใจ : เคมี 3ชั่วโมง
5904103343   นางสาวสุภาวดี   อินต๊ะมอย : เคมี 3ชั่วโมง
5904104312   นางสาวปวิมล   ละครวงษ์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5904104316   นางสาวมนฑกานต์   พึ่งบุญ : สถิติ 3ชั่วโมง
5905101305   นายกฤษณะ   สีเขียว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101373   นางสาวรัตนาภรณ์   กันจะนะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101394   นายสิทธิพงศ์   วงศ์ศิริภัคดีกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5906101329   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองหนุน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101399   นางสาวประกายแก้ว   สุภารักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101428   นายมนตรี   กันหาจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906103470   นางสาวสุดาพร   ศรีภูมิ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103476   นางสาวสุภัชชา   วงษ์วาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104370   นางสาวนัฐกาญจน์   รินพล : การเงิน 3ชั่วโมง
5909101322   นางสาวชลธิชา   บุญกว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101401   นางสาวสุวณีย์   คีรีบูนแดนไพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5912102321   นางสาวณัฐริกา   กันทิม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102380   นางสาวศศิวิมล   ธรรมชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102387   นางสาวสรัลชนา   สินหมี่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5915123413   นางสาวสุพาภรณ์   คำศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5922101342   นางสาวนภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101405   นางสาวสันทกานต์   ปัญญาภิรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101420   นางสาวอภิญญา   ภูมิยิ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101433   นางสาวสริตา   กุคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922102013   นางสาวเมทินี   ลือขุนทด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6001101002   นายกฤษฎา   สารหงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101013   นายธนาณัติ   ดารา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101024   นายพีรพันธ์   ทองเปลว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101032   นายวโรตม์   อ่ำพริ้ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101041   นายสถาพร   ศรีจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101043   นายสมหวัง   กมลปราณี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101051   นายอาวี   แสงช้าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6009101009   นางสาวชไมพร   หอแฉลบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101016   นางสาวนภัสสร   กิ่งเพชรเสรีชน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101042   นางสาวศิริยากร   นิทะช้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101056   นางสาวอำพร   ขยันภูมิใจยิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6012101389   นายอภิชิต   ใจสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101001   นายกฤษณะ   กุลาเพียร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101003   นางสาวชาลิตา   ไชยเสนา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101006   นายตรีศักดิ์   แซ่กือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101008   นายนันทวัฒน์   มีสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101009   นายพิชัย   เต่านนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101010   นางสาวพิมลนาฎ   ศรีพนามน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101011   นายศรุต   ทวีวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101012   นางสาวศุภิสรา   พวงยอด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101013   นางสาวสุภาพร   ตื้อคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101015   นางสาวอริศรา   เพียรสร้างวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022102003   นายณัฐพงศ์   ทองศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022103001   นายกวินภพ   ขยันยิ่ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103002   นายกิตติรัตน์   อินทนุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103003   นายกุลภัทร   วิบูลย์สิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103004   นายครรชิตพล   ใสหมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103005   นายจีระพันธ์   ถาบู้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103006   นายณัฐพงษ์   มณีไชย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103008   นายธนากร   ทองสละ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103009   นายนันทพล   วุฒิ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103012   นายผดุงเกียรติ   บุญบุตตะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103013   นางสาวพิชญาฎา   พรมเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103014   ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์   ประทุมเทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103015   นายพิพัฒน์   ไชยเยศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103017   นางสาววสุนันท์   มีฟัก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103018   นายวัชรพล   ทิหวาย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103019   นายวิสิทธิ์   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103020   นายวุฒิศักดิ์   สกุลประภากุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103021   นายศิวกานต์   ปัญญาแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103022   นายศุภกรานต์   แสงทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103024   นายศุภฤกษ์   เพ็ชรนิล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103025   นายสกนธ์   วงศ์ศิริกุลชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103026   นายสพล   แซ่ย่าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103030   นายอภิวัฒน์   นาทันคิด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103031   นางสาวอาหมี่   มาแลกู่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103032   นางสาวศิริพร   แดงเถิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล