โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 5/2561)

วันที่เริ่มต้น 24/12/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด วัดดวงดี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701101370   นายสุขสันต์   ขวัญคม : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5704106309   นายเจษฎา   นิลรัตน์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
5801101333   นางสาวนันทกานต์   ติยะสันต์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5801101335   นางสาวนิศากร   แถลงไข : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5903102316   นางสาวณัชชนาพร   พลภาณุมาศ : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
5903102331   นางสาวปัทมาภรณ์   ขลุ่ยทอง : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
5903102336   นางสาวพิรญาณ์   วงมงคุล : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
5906104316   นางสาวกิ่งกาญจน์   เดชอุดม : การเงิน 18ชั่วโมง
5906104318   นางสาวธนัญญาดา   แก้วระกา : การเงิน 18ชั่วโมง
5906104319   นางสาวเกศราภรณ์   กันทา : การเงิน 18ชั่วโมง
5915123309   นางสาวกุลธิดา   ทิมูลวัฒนากุล : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5915123311   นางสาวเกธิณี   ศรีธิเครือ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5915123325   นางสาวชาลิสา   บุญเรือง : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5915123328   นางสาวฐิติกา   กาตาสาย : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5915123331   นางสาวณิชกุล   สายเขียว : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5915123332   นางสาวดลนภา   ถาใหม่ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101378   นางสาวสุภิญญา   ทาอุปรงค์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101383   นางสาวอาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102340   นายชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102436   นางสาวรังสิยา   ธรรมขันแก้ว : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102483   นางสาวสุจิตรา   ใจดี : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102486   นางสาวสุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102487   นางสาวสุทธิดา   จังหวัดกลาง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102491   นางสาวสุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102510   นางสาวอรนภา   การดี : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102511   นางสาวอรอุษา   พูลศิริคช : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102514   นางสาวอาภาพร   สีบุ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102515   นางสาวอารยา   เอี่ยมสอาด : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102517   นางสาวอินทิยา   บัวขอด : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102521   นางสาวไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6006102358   นางสาวธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102377   นางสาวบุญธิดา   แซ่เตียว : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102420   นางสาวรสสุคนธ์   กฤตยาพิพัฒน์ : การตลาด 18ชั่วโมง
6006103492   นางสาวแหวนวะลี   วงค์ครองศักดิ์ : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103493   นางสาวอทิตยา   ปั๋นเต๋ : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103496   นางสาวอมรรัตน์   เสนจุ้ม : บัญชี 18ชั่วโมง
6006104448   นางสาวอุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 18ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล