โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 4/2561)

วันที่เริ่มต้น 23/12/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด วัดดวงดี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701101370   นายสุขสันต์   ขวัญคม : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5704106309   เจษฎา   นิลรัตน์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
5801102354   ดรุณี   วงค์ตา : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5801102386   ปภาดา   พวงดอกรัก : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5801102389   ปวริศร   โสภามาตร : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5801102443   วิจิตรา   ตุงคบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5801102479   สุรีรัตน์   ประจำเรือ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5801102481   แสงอรุณ   ศรีเมืองแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5801102488   อภิวรรณ์   งามดี : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5801125366   สุทธิดา   ต๊ะปัญญา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5901102343   ซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5903101327   บุษกร   ศรีวงษ์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5903101331   ปวีณา   วงษ์ศรีทา : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5903101340   นางสาวพิชญา   สุจริต : วิศวกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
5903102315   นางสาวฑิฆัมพร   ไชยวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
5903102334   นางสาวปาริฉัตร   สระทองปาน : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
5903102336   นางสาวพิรญาณ์   วงมงคุล : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
5903103352   นางสาวศศิพร   แซ่จ๋าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5903103354   นางสาวสุกัลยา   เหลืองเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
5903103355   นางสาวหนึ่งฤทัย   คำเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18ชั่วโมง
6001101308   จีรพรรณ์   คล่องงานราษฎร์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101315   ณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101327   ธีรพงษ์   ทาทอง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101330   นภาพร   ภุมรินทร์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101344   พรณัฐชา   ผิวงาม : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101352   มณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001101357   ยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 18ชั่วโมง
6001102309   กัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102388   น้ำฝน   ชาภักดี : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102390   นิรชา   จิตเส็น : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102409   นางสาวพรหมพร   ธิวงค์เวียง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102411   พัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102414   พิทยารัตน์   เมืองสุข : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102415   พิมพกานต์   รูปสูง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102416   พิมพ์ลภัส   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102500   สุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001102501   สุวิมล   บัวภา : พืชสวน 18ชั่วโมง
6001125344   พิมพรรณ   ใจแสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
6004102304   กัลญารัตน์   ชูเทียน : เทคโนโลยีชีวภาพ 18ชั่วโมง
6004109301   นางสาวจจิยา   ศูนย์กลาง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 18ชั่วโมง
6004109303   ชลลดา   ธิจา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 18ชั่วโมง
6004109304   ชัยพล   จินะทา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 18ชั่วโมง
6004109306   ทักษ์ดนัย   เศษรัตนา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 18ชั่วโมง
6004109307   ธัญญารัตน์   พงษ์ต้น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 18ชั่วโมง
6004109316   วาสนา   ปินสม : ฟิสิกส์ประยุกต์ 18ชั่วโมง
6004109317   อรรถวิท   คำแก้ว : ฟิสิกส์ประยุกต์ 18ชั่วโมง
6006103410   พลับพลึง   ชัยรักษ์วารี : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103424   ภัคจิรา   จุไร : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103488   สุภาพร   สีเทา : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103489   สุภารัตน์   มาเยอะ : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103492   แหวนวะลี   วงค์ครองศักดิ์ : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103493   อทิตยา   ปั๋นเต๋ : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103496   นางสาวอมรรัตน์   เสนจุ้ม : บัญชี 18ชั่วโมง
6006104408   วาทพร   ผาสม : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104420   สุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104448   อุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 18ชั่วโมง
6012106381   อรุณรัตน์   เอี่ยมเอื้อยุทธ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล