โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 1/2561)

วันที่เริ่มต้น 06/12/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องงานกองทุนเพื่อการศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5806101330   นางสาวจิราภรณ์   ตีเงิน : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806101339   นางสาวเจนจิรา   ชัยตา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806101343   นางสาวชนากานต์   รีตน : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806103369   นายธนาวี   กรีวัชรินทร์ : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103401   นางสาวปรียานุช   งามไสว : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103439   นางสาวยุวดี   อนันอุดมฉัตร : บัญชี 8ชั่วโมง
5812106344   นางสาวนารีรัตน์   แซ่ลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5812106345   นางสาวนารีรัตน์   อุ่นเรือน : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5901101305   นางสาวกุหลาบ   วิสสัน : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5905201335   นางสาวพิมพ์ประไพ   สมใจดี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5906101329   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองหนุน : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906101387   นางสาวนิภาพร   คำฟองเครือ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906103361   นางสาวณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 8ชั่วโมง
5906103376   นางสาวธัญญาลักษณ์   ทิพทา : บัญชี 8ชั่วโมง
5906103470   นางสาวสุดาพร   ศรีภูมิ : บัญชี 8ชั่วโมง
5906103476   นางสาวสุภัชชา   วงษ์วาน : บัญชี 8ชั่วโมง
5906103478   นางสาวสุภาพร   เติมวุฒิ : บัญชี 8ชั่วโมง
5909101304   นางสาวกัญญารัตน์   ปานสีสด : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101305   นางสาวกัญญารัตน์   เผ่าปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101306   นางสาวกาญจนา   สังข์สกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101310   นางสาวเกศรินทร์   ศรีลิมปนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101359   นายพัฒนพงศ์   โภชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101363   นางสาวเพชรลดา   ราชบำเพิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101377   นายวชิรวิทย์   บุญคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5912101316   นางสาวชนิกา   คำธานี : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004103342   นางสาวสุธาสินี   คีรีแก้ว : เคมี 8ชั่วโมง
6004103348   นางสาวหัทยา   พรมวงษ์ : เคมี 8ชั่วโมง
6004104301   นางสาวกาญจณรัตติ์   โชครวย : สถิติ 8ชั่วโมง
6004109307   นางสาวธัญญารัตน์   พงษ์ต้น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6006101385   นางสาวนงนภัส   ศรีวิชัย : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101387   นางสาวนรีรัตน์ เอลานี่   คริสลิน : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006102490   นางสาวธิตินันท์   ฟ้าสว่างวงค์ : การตลาด 8ชั่วโมง
6006103324   นางสาวจารุมาศ   กลิ่นชิด : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103377   นางสาวนรีกานต์   กันธา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103379   นางสาวนันทิดา   ศรีโภคา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103380   นางสาวนันทิตา   ถาวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103403   นางสาวพรทิพย์   ศรีสุรักษ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103407   นางสาวพรรณิภา   เทพฝั้น : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103488   นางสาวสุภาพร   สีเทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103489   นางสาวสุภารัตน์   มาเยอะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103493   นางสาวอทิตยา   ปั๋นเต๋ : บัญชี 8ชั่วโมง
6012107303   นางสาวกาญจนา   รอดไพร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6012107337   นายวราเทพ   สุทธิกูล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล