แสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 17/01/2561 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 17/01/2561 เวลา 16:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรมอาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอนาคตของประเทศ นักศึกษาควรมีทักษะความเป็นผู้นำ การพูดในที่สาธารณะ และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในระบอบวิถีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งองค์กรนักศึกษามีส่วนสำคัญที่จะเป็นเวทีที่ฝึกประสบการณ์และหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่ดีในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท หน้าที่ของตน ชุมชน การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ตามหลักการกระจายอำนาจซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญของนักศึกษา ให้มีการทำกิจกรรมในรูปแบบการการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา และร่วมกันพัฒนา สร้างสรรค์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต จึงได้กำหนดจัดโครงการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล