กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)

วันที่เริ่มต้น 18/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102398   นางสาวพรรณิภา   จักรบัวคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102430   นางสาวรัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102450   นางสาวศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102472   นางสาวสุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801105336   นายธรรมโชติ   วุฒิกรกำเนิด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801125336   นางสาวพนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5803102344   นางสาววัชภรณ์   ขัติศรี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5804102344   นางสาววลัยพร   พิมสาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804105312   นางสาวธมลวรรณ   ข่าซอ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105335   นางสาวรัตนา   เบียเช่อชา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101324   นางสาวณัฐวรา   ลุกเซ็น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806105388   นางสาวศิริมนัส   เเซ่ตั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5814102385   นางสาวมีนา   เมธสกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123340   นางสาวทิพย์เทวี   มณีชื่น : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5818102323   นายตันติกร   ยิ้มพุดซา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102349   นางสาวฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5904103339   นายสัญญา   ขวัญทรัพย์กุล : เคมี 6ชั่วโมง
5905101345   นางสาวธัญญาเรศ   ลุงมาก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101371   นางสาวกานต์รัตนา   สุทธพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906102498   นางสาววิภาวินี   ทองปลี : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102501   นางสาววีรยา   ใหม่เฟย : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102511   นางสาวศศิวิมล   อ่อนละม่อม : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103414   นางสาวพัชรินทร์   ตาคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103458   นางสาวศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103459   นางสาวศิริพร   ใจกอง : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103484   นางสาวสุรีย์   ใฝ่กระจายงาน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104466   นางสาวอภิญญา   พรหมยศ : การเงิน 6ชั่วโมง
5910101351   นางสาวบุณยาพร   วรรณคำ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101389   นางสาวรสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 6ชั่วโมง
5918102328   นายธีระวัฒน์   พิลาทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อักครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล