กิจกรรมอาเซียนสัญจร ประจำปี 2560 "THAILAND and ASEAN : Moving Towards Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019”
THAILAND and ASEAN : Moving Towards Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019
วันที่เริ่มต้น 15/12/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 15/12/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคารเรียนรวม 80 ปี ห้อง80-301 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมอาเซียนสัญจร ปี 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม ๒๕60


หลักการและเหตุผล กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะส านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติและหน่วยงาน ราชการแห่งหนึ่งในการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการบรรลุเป้าหมายสู่ ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการนี้ กรมอาเซียนได้ก าหนดพันธกิจที่ส าคัญเป็นอันดับต้นคือ การสร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการด าเนินการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวกรมอาเซียนจึงได้จัด “โครงการเสริมสรางความรูสูสาธารณชนเพื่อรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน” ขึ้น โดยในปัจจุบันกรมอาเซียนได้มีการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสนับสนุนวิทยากรเพื่อบรรยายความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ สาธารณชนผู้สนใจ รวมไปถึงการจัด “กิจกรรมอาเซียนสัญจร” ซึ่งเป็นการด าเนินงานเชิงรุกในการส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมอาเซียนสัญจรเป็นรูปแบบการเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมกับสาธารณชนตามจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับชายแดน และ จังหวัดที่มีบทบาทในความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ซึ่งกิจกรรมอาเซียนสัญจร ประกอบด้วย การบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนให้กับทุกภาคส่วน อันได้แก่ ผู้แทนภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ผู้แทนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ บริหารส่วนต าบล และสาธารณชนผู้สนใจ และการจัดกิจกรรมแก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนให้แก่เยาวชน ทั้งนี้ กรมอาเซียนพยายามที่จะบูรณาการกิจกรรมอาเซียนสัญจร โดยประสานงานร่วมกับจังหวัด และ สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้บริหารการศึกษา อาจารย์ ผู้น าท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนภายในจังหวัด เพื่อให้การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งได้รับการขยายผลไปสู่ สาธารณชนในวงกว้างมากที่สุด
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนต่อสาธารณชน ๒. เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของสาธารณชน เพื่อน าข้อคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑การด าเนินนโยบายอีกทั้งเพื่อให้ข้าราชการกรมอาเซียนได้รับทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สร้างเครือข่ายในการท างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานราชการต่อไป ๓. เพื่อจังหวัดต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทและสนับสนุนการท างานของกรมอาเซียน ในการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนแก่สาธารณชน
วิธีการด าเนินการ - การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดการบรรยายในหัวข้อ “THAILAND and ASEAN : Moving Towards Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019” ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 – ๑6.3๐ น. - การพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารและข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
เป้าหมาย ๑. สาธารณชนตระหนักถึงความส าคัญและได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ๒. กรมอาเซียนได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของสาธารณชน เพื่อน าข้อคิดเห็นที่ได้รับ ไปประกอบการด าเนินนโยบาย และข้าราชการกรมอาเซียนได้รับทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้สร้างเครือข่ายในการท างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานราชการต่อไป ๓. จังหวัดได้เข้ามามีบทบาทและสนับสนุนการท างานของกรมอาเซียน ในการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่สาธารณชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ประชาชนในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการที่ประเทศไทย จะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ๒. ประชาชนเกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับข้าราชการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้ามามีบทบาทและสนับสนุนการท างานของกรมอาเซียน ในการสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ๓. สามารถสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กับหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือ อย่างสร้างสรรค์ระหว่างกันต่อไป

***************************************
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล