โครงการเกี่ยวข้าวส่งฟ้า

วันที่เริ่มต้น 13/12/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ออนไอทีวัลเลย์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906101374   นางสาวธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 18ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 18ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 18ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 18ชั่วโมง
5906102322   นายเขมชาติ   บุญตั้ง : การตลาด 18ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 18ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 18ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 18ชั่วโมง
5906103393   นางสาวเบญจา   จันทร์ชมภู : บัญชี 18ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 18ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 18ชั่วโมง
5906105411   นายอัษฎาวุธ   กาบแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6006101301   นางสาวกชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006101384   นายนครินทร์   พงษ์เศวต : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006101385   นางสาวนงนภัส   ศรีวิชัย : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006101389   นายนักคิด   ศรีเกษม : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 18ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102421   นางสาวรัชนันท์   บดีรัฐ : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102422   นายรัฐนันท์   ขยัน : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102424   นายรุ่งโรจน์   อำไพภักดิ์ : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102431   นายวราพจน์   จันมะโน : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102457   นางสาวสิริยากรณ์   ใหญ่อยู่ : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102480   นางสาวอรวรรณ   คำภีรธัมโม : การตลาด 18ชั่วโมง
6006102495   นางสาวมนัสนันท์   กันทะปง : การตลาด 18ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103364   นางสาวทัศวียา   วีระกุล : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103385   นางสาวนิสรีน   วงษ์สันต์ : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 18ชั่วโมง
6006103475   นางสาวสาวิตรี   คุณนะลา : บัญชี 18ชั่วโมง
6006104314   นายรชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104322   นายจิราเมธ   เทวนา : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104344   นางสาวดวงกมล   ดวงสุบิน : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104348   นางสาวทิพามณี   โพธิ์แก้ว : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104369   นายปรัชญา   เฮิมนาง : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104381   นายพิชยุตม์   ภู่ไพบูลย์ : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104419   นางสาวสิริยากร   ณะไชย : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104420   นางสาวสุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 18ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 18ชั่วโมง
6006105305   นางสาวกฤติยา   นราภัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6006105308   นางสาวขนิษารพิน   อินต๊ะผัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6006105311   นางสาวแคทลียา   วงค์ฝั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6006105324   นายเชิดชัย   วิเชียรมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6006105330   นายณัฐพงศ์   คำแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6006105341   นางสาวธนิดา   บุญณา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6006105356   นายปูรณ์   จิรรัตน์สถิต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
6006105385   นางสาวสุภาภรณ์   เฉลิมทรานุวัฒน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นองค์กรนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดจัดทำกิจกรรมในการเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงแบบบูรณาการ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้วางรากฐานการเกษตร และฝึกประสบการณ์ในการเกี่ยวข้าวและนวดข้าว ที่เป็นอาชีพหลักของเกษตรไทย อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล