โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่เริ่มต้น 05/12/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 05/12/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ตามโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ในวันอังคารที่ ๕ ธันวามคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมฯเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   60 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล