โครงการศิษย์พบครู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 28/06/2560 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 28/06/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่าย ตามปรัชญาของของคณะที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งานเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรื่องวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่าย เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจที่ตั้งไว้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการ “ศิษย์พบครู” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน กิจกรรม การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการรับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 225 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล