โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

วันที่เริ่มต้น 31/01/2559 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 31/01/2559 เวลา 23:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน (วาระปัตย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาของสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรม เป็นการสร้างเครือข่ายทางสายวิชาชีพให้แก่นักศึกษา รวมถึงเพื่อตอบสอนงนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่การเป็น Organic Green & Eco University โดยในกิจกรรมมีการนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิล สร้างสรรค์เป็นผลงานประกอบการแสดง ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไปในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 380 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล