โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นภูมิสถาปนิกที่ดี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 29/10/2558 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 21/01/2559 เวลา 20:00
สถานที่จัด ห้อง 104 อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากในปัจจุบัน การเปิดสอนในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมมีมากขึ้น นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเป็นภูมิสถาปนิกที่ดี และก้าวทันต่อสังคม รวมทั้งสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิชาชีพและหลักสูตรของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นภูมิสถาปนิกที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเป็นภูมิสถาปนิกที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิชาชีพของทางมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาได้มีความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะในการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 79 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล