โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (โรงเรียนบ้านผาหมอน)

วันที่เริ่มต้น 07/01/2559 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 09/01/2559 เวลา 13:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านผาหมอน ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ คือ บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญของคณะ คือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาของคณะที่จะจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม
ด้วยเหตุดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์จัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านผาหมอน ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยให้โรงเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้น อาทิ ลานอเนกประสงค์ อ่างล้างจาน และหลังคากันสาด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่จริง สร้างความสัมพันธ์และทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนเกิดความคิดสร้างสรคค์และทักษะในการทำงานรวมกันเป็นทีมและสร้างสรรค์กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (eco-university) อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 19  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล