โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 4

วันที่เริ่มต้น 09/04/2559 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 09/04/2559 เวลา 20:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านแม่แต อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ คือ บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะต้องมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (road map eco university) อีกด้วย ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญของคณะคือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาของคณะที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 4 โดยเลือกโรงเรียนบ้านแม่แต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีปัญหาด้านภูมิทัศน์โดยรอบกับห้องสมุดของโรงเรียนที่มีความทรุดโทรมเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก จิตสาธารณะ และเพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 96 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล