โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน น้ำตกหมอกฟ้า

วันที่เริ่มต้น 06/02/2559 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 07/02/2559 เวลา 12:00
สถานที่จัด น้ำตกหมอกฟ้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของคณะ คือ บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะต้องมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญของคณะคือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษา ของคณะที่จะจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โดยเลือกชุมชนน้ำตกหมอกฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่ง การทำฝายกักเก็บน้ำ เป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ และป่าไม้ในบริเวณเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกต่อธรรมชาติ และเพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นภูมิสถาปนิกที่ดีในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 89 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล