โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษากับการเป็นสถาปนิก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 01/11/2559 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 25/11/2559 เวลา 21:00
สถานที่จัด อาคารปฏอบัติการภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากในปัจจุบัน การเปิดสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมมีเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมจึงเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเป็นสถาปนิกที่ดีและก้าวทันต่อสังคม รวมทั้งสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อหารายได้ไปบริจาค
ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการเป็นสถาปนิกที่มีคุณภาพ เกิดเครือข่ายในสายวิชาชีพเพื่อการทำงานต่อไปในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 90 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล