โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43

วันที่เริ่มต้น 04/02/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/02/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ “แม่โจ้เกมส์ ครั้งที่ 43” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคณะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ในการนี้ สโมสรนักศึกษาคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ “แม่โจ้เกมส์ ครั้งที่ 43” ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามี คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 132 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล