โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง)

วันที่เริ่มต้น 05/01/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/01/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยพระเจ้า หมู่ที่ 13 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ คือ บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภารกิจที่สำคัญของคณะคือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาของคณะที่จะจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม
ด้วยเหตุดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์จัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยพระเจ้า หมู่ที่ 13 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยให้โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้น อาทิ ลานกิจกรรม ฉาบปูน ทำถังเก็บน้ำ และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่จริง สร้างความสัมพันธ์และทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนเกิดความคิดสร้างสรคค์และทักษะในการทำงานรวมกันเป็นทีม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 17  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล