โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 10/2560)

วันที่เริ่มต้น 26/07/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องงานกองทุนเพื่อการศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5705204306   นางสาวกาญจนาพร   สายวงค์ฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204326   นางสาวปภาวรินทร์   สมทรง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204344   นางสาวศศิประภา   ไลย์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204346   นางสาวภิญญาพัชญ์   ไทยกร : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204356   นางสาวอมรรัตน์   พลเหิม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204357   นางสาวอันภิชา   สุนาบุญ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5706103301   นางสาวกนกนาถ   ตันติวัฒนะผล : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103303   นางสาวกนกวรรณ   ละมัย : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103306   นางสาวกรชวัล   เขียวยิ่ง : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103425   นางสาววิรัลพัชร   อภิวัน : บัญชี 8ชั่วโมง
5905101394   นายสิทธิพงศ์   วงศ์ศิริภัคดีกุล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5909101304   นางสาวกัญญารัตน์   ปานสีสด : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101305   นางสาวกัญญารัตน์   เผ่าปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101310   นางสาวเกศรินทร์   ศรีลิมปนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101363   นางสาวเพชรลดา   ราชบำเพิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101377   นายวชิรวิทย์   บุญคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102417   นางสาวพิมรภา   คำภีระ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102418   นางสาวพีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102421   นางสาวเพ็ญพร   แจ่มจรัสคีรี : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102470   นางสาวศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102474   นางสาวศุภรัตน์   เกิดทอง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001125302   นางสาวกัลยารัตน์   ศรียอด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6006103410   นางสาวพลับพลึง   ชัยรักษ์วารี : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103488   นางสาวสุภาพร   สีเทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103489   นางสาวสุภารัตน์   มาเยอะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6012101330   นางสาวดวงทิพย์   ค้ำชูคงคา : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101332   นางสาวทิพภาพร   อิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6015123302   นางสาวกฤษติยา   เหล่าเขตกิจ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123303   นางสาวกัญธิมา   พุทธมณี : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123305   นางสาวกาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6022101316   นางสาวจิราภรณ์   เสริมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101347   นางสาวธัญลักษณ์   คำลือ : สัตวศาสตร์ 8ชั่วโมง
6022101348   นางสาวธัญลักษณ์   ทองดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
6022101349   นางสาวนงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101351   นางสาวนภัสสร   มูลงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101353   นางสาวธนภร   ดั่นเจริญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
6022101409   นางสาววราลักษณ์   พูลวิเชียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6022101413   นางสาววารีรัตน์   สุตะวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101437   นางสาวสุพัตรา   สมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล