โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 9/2560)

วันที่เริ่มต้น 15/07/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารแม่โจ้ 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5806104534   นางสาวอภิรดี   บุญสูง : การเงิน 4ชั่วโมง
5901126316   นางสาวตันหยง   เอมอยู่ : วิทยาการสมุนไพร 4ชั่วโมง
5906104390   นางสาวพรสวรรค์   เดือนสว่าง : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104410   นางสาวรสนันท์   บุญชู : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104412   นางสาวรุ่งฟ้า   สุริยา : การเงิน 4ชั่วโมง
6012106312   นางสาวจิราพัชร   จงสิริวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6012106314   นางสาวจุฑาทิพย์   ไชยเมืองคน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6012106325   นางสาวณีรนุช   อิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6015123325   นางสาวณฤมล   ทนทาน : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123340   นางสาวนภัสวรรณ   เย็นแย้ม : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123344   นางสาวนุชนารถ   ทรัพย์เมฆ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123358   นางสาวพรธิดา   สูงเพีย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6015123359   นางสาวพรรณสวรส   สุภาระโยธิน : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6022101432   นายสิริพงษ์   เสาร์แดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6022101444   นายเสฎฐวุฒิ   ดงกาฟู : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6022101445   นายหัสกร   เลี่ยนพานิช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6022101446   นายอนวัช   ใจดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล