โครงการค่ายหมู๋บ้าน กฟผ.วิถีพอเพียง ปีที่ 2 "ตามรอยศาสตร์ของพระราชา"

วันที่เริ่มต้น 13/10/2560 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 16/10/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด หมู่ 1 ตำบลดู๋ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบหลัก
ภิญโญ ผลงาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
บุษบง เสนรังษี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ธนันท์ฐิตา สะปู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กิติพงษ์ วุฒิญาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการวิชาการและวิจัย
วัลลภ อัฐวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริหารและธุรการ
ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริหารและธุรการ
สมเชิด กั๋นไก้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5808107314   นายคเชนทร์   สถิตย์ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5808107315   นางสาวจิณณพัฒน์   ตุ้มทอง : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5808107323   นายเฉลิมพล   อินต๊ะนอน : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5808107351   นายปราณศักดา   พิริยะเมธี : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5808107354   นายพงธวัช   จันทร์มา : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5808107393   นางสาวสุกัญญา   นันทกูล : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5808109319   นายวัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 24ชั่วโมง
5908114325   นายทศนาถ   ใจเขื่อน : เกษตรป่าไม้ 24ชั่วโมง
6008107311   นายเฉลิมพล   ยาอุด : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6008107315   นายณรงค์ชัย   ตันติวานนท์ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6008107326   นางสาวพัชรากร   ถุงแก้ว : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6008107339   นายวีรวิชญ์   นาตัน : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6008107344   นายสิทธินนท์   อินปา : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6008107351   นายอรรถพันธ์   คำมูล : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6008114315   นายชัชพงศ์   ต่อศิริ : เกษตรป่าไม้ 24ชั่วโมง
6008114317   นายโชคชัย   นนทะคำจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 24ชั่วโมง
6008114333   นายนันทวัฒน์   ปั๋นโด้ : เกษตรป่าไม้ 24ชั่วโมง
6008114373   นายฉัตรชัย   กันกา : เกษตรป่าไม้ 24ชั่วโมง
มหาวิทยาแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับโอกาสจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วม โครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 9 โดยได้สานต่อโครงการเดิมในพื้นที่บ้านดู่เหนือ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยใช้ชื่อ โครงการหมู่บ้าน กฟผ. วิถีพอเพียง ปีที่ 2 “ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” เน้นให้ประชาชนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจพึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยให้องค์ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ต่อเติมศาลาศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ด้านการผลิตก้อนเห็ดและโรงเรือนเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและนำเงินมาหมุนเวียนภายในโครงการเพื่อให้เกิดความยังยืนของชุมชนต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล