สัมมนาการตลาด ในหัวข้อ "D Cup ice Cream"

วันที่เริ่มต้น 30/08/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/08/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุม พยัคเมฆินทร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706102348   นางสาวฐานิตารัชต์   กุลธีรพัฒนสิน : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102383   นายธีระวัฒน์   ทิพย์รัตน์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102399   นางสาวปริตตา   มั่นศุข : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102407   นางสาวพลอยพราว   อุดปิน : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102408   นางสาวพลอยไพลิน   วงศ์สม : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102411   นางสาวพิชญธิดา   หมื่นพินิจ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102449   นางสาวศิริกาญจน์   เศษปาง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102452   นางสาวสมฤดี   จำปาหอม : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102459   นางสาวสุกฤตา   ตันติพาณิชย์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102463   นางสาวสุนิตรา   อินยาศรี : การตลาด 10ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล