สัมมนาการตลาด "เปิดสุดยอดคัมภีร์ท่าช้าง"

วันที่เริ่มต้น 23/08/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 23/08/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง หอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706102311   นางสาวกวินนา   อ่อนหวาน : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102336   นางสาวชนิดาภา   เฟื่องชูชาติ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102337   นางสาวชมพูนุช   นางแล : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102344   นางสาวชัญญา   คำอ้าย : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102366   นางสาวดลณพร   จันต๊ะคราม : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102369   นางสาวณัฐสินี   วัฒนรุ่ง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102379   นางสาวธนาภรณ์   ขวัญทอง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102380   นางสาวธนิตา   เจริญสุข : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102381   นางสาวธัญชนก   แสนทรงสิริ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102388   นางสาวนภัสสร   ผ่านสำแดง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102390   นางสาวนวพรรณ   สุภา : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102393   นางสาวนิสาชล   สุขชื่น : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102397   นางสาวเบญจรัตน์   ปานกลาง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102403   นางสาวปาริชาติ   บำรุงราษฎร์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102417   นางสาวพิมวษา   พุทธวงค์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102470   นายชนนน   ยาวิไชย : การตลาด 10ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล